BRIEF VOOR OUDERS


Brief voor gewone ouders met een bijzondere dochter
Door: Abdul Sabur, voor Moslima.nl

Een kind is niet zomaar een dingetje, iets bloots.
Diep in dat dingetje verbergt zich iets groots.
Er woont een wonder in, iets ongelooflijk machtigs.
Een kind is meer dan alleen iets engelachtigs.
Ik weet niet wat het is, dat, maar ik maak me sterk:
Zo'n kind is niet alleen maar mensenwerk.
(Toon Hermans)


Ja, daar is ze dan, de kleine meid en al snel vraag je je af hoe de toekomst voor haar eruit zal zien. De reeks vragen is eindeloos. Blijft ze gezond? Zal ze goed kunnen leren? Wat voor beroep zal ze later kiezen? Met wat voor man zal ze trouwen? Zullen problemen als drank, drugs en gokverslaving haar bespaard blijven? Allemaal vragen waar dat vertederende schepseltje nog geen weet van heeft.
En oh ja, de vraag die je bijna zou vergeten. Wat voor geloof zal ze kiezen?
Oh u had zichzelf die vraag niet gesteld? Nou ja, niet echt een probleem zolang deze niet bij uw dochter leeft hoeft u er zich niet druk over te maken en laat ze nou bij de EO gaan so what? Als zij er gelukkig mee is om eenmaal per jaar in het Gelredome te dansen op de muziek van gospelbands wat dan nog?
We leven in een vrij land - lekker laten gaan - ieder z'n meug - geen probleem - schat is er nog bier in huis?

Maar dan komt de pubertijd en meer en meer wordt u geconfronteerd met zaken waar u niet eens aan dacht. Logisch want in uw jeugd zag de wereld er wel even anders uit.
En dan staat ze ineens voor u. ‘Pappa, mamma ik wil jullie wat vertellen. Ik ben moslima geworden…’
Moslima?!?!? Islam?!?!? Maar dat is toch die godsdienst met vliegtuigen die zich in wolkenkrabbers boren, die vrouwen onderdrukt, waar huiselijk geweld aan de orde van de dag is, die godsdienst met haatpredikende imaams met van die enge boekjes die in de moskee worden verkocht… Weet ze wel waar ze mee bezig is?
Inderdaad beste ouders. Dat weet ze heel goed.
Maar waar heeft ze dan voor gekozen? Eerst maar een stukje geschiedenis van de Islam. Een beperkt stukje maar onontbeerlijk om in ieder geval te weten waar het in essentie over gaat want uiteraard is het belangrijk te weten waar uw dochter in gelooft en in paniek raken om de uitwassen kan tenslotte altijd nog…

Islam betekent 'overgave' aan Allah (God)
De regels voor de islam werden rond 610 geopenbaard aan Mohammed en na zijn dood vastgelegd in de Koran, het heilige boek. De simpelste samenvatting van de islam is: er is geen godheid buiten Allah en Mohammed is zijn profeet.
De plichten van de gelovigen tegenover Allah worden de vijf pijlers genoemd: de geloofsbelijdenis, het gebed, (5 x per dag), de armenbelasting, het vasten en de pelgrimstocht naar Mekka (de Hadji).
Laten we punt voor punt eens doornemen.
 • De geloofsbelijdenis
  De kern waar het allemaal om draait. Zonder deze bewust uit te spreken is de Islam voor de betrokkene van geen enkele betekenis. Hierbij verklaart de moslim(a) dat er geen God bestaat dan Allah en Mohammed zijn profeet is.
 • Het gebed (5x per dag)
  Op vaste tijden wordt de moslim geacht aan deze gebedsverplichting te voldoen. Met het hoofd richting Mekka soms knielend en buigend waarbij het hoofd zelfs de grond raakt worden de gebeden gezegd.
  Heeft u, even tussendoor, weleens biddende moslims in de moskee gezien? Als de imaam (de voorganger) uitroept “Allah oe Akbar!” nemen de gelovigen die bekende gebedshouding aan.
  Dus bij de uitroep ‘God is Groot’ maakt de mens zich klein. Best mooi, als je er even bij nadenkt…
  Maar we dwalen af want we waren bij: <
 • >
 • De armenbelasting
  De moslim wordt geacht de minder draagkrachtigen in de samenleving niet te vergeten.
 • >
 • Het vasten
  De Ramadan, inderdaad. Heel goed beste ouders. Tijdens deze maand wordt de moslim geacht van zonsopgang tot zonsondergang niet te eten of te drinken. Al geen simpele opgave als deze periode in de winter valt maar midden in de zomer kan het loodzwaar zijn.
 • >
 • De pelgrimstocht naar Mekka
  De heilige stad Mekka moet als de moslim het zich kan permitteren tenminste éénmaal als pelgrim bezocht worden. Een absoluut hoogtepunt in de geloofsbeleving van de moslim.
Als u in uw jeugd een christelijke opvoeding heeft gehad hebben wellicht enkele punten iets herkenbaars.
Een geloofsbelijdenis wordt ook afgelegd in protestants-christelijke kerken en ook in de katholieke kerken wordt het geloof in één God beleden.
Wie van u die een katholieke opvoeding heeft gehad in de vijftiger- en begin zestiger jaren kan zich het Credo in unum Deum (Ik geloof in één God) niet herinneren?
De gebedsverplichtingen, die hebben christenen toch ook? Voor en na het eten om maar wat te noemen en voor het slapen gaan bijvoorbeeld…
De armenbelasting zal ook niet als een onbegrijpelijk fenomeen worden ervaren. De Nederlander , godsdienstig of niet, is bij bijvoorbeeld hongersnood in een ontwikkelingsland toch maar altijd bereid flink de knip open te trekken dus het geven aan de medemens is niet iets waarvan u kunt zeggen ‘nooit van gehoord’.
Het vasten. Weet u het nog, katholieken onder u? Het vastentrommeltje waarin je als kind al die weken het snoep in bewaarde om er met Pasen achter te komen dat het veranderd was in een niet voor consumptie geschikte aan elkaar klevende klont?
Maar toch leerde je als kind al jezelf iets te ontzeggen en dat is toch waar de hulp aan medemens mee begint.
De pelgrimstocht naar Mekka nu. Pelgrimstochten zijn met name in katholieke kring geen onbekend fenomeen. De reis naar het zuid-Franse stadje Lourdes is een begrip om maar een voorbeeld te noemen.

Maar is de islam dan een kopie van het christendom? Nee, zo makkelijk komt u er niet van af .
Er is een essentieel verschil. De moslim beschouwt Jezus niet als de zoon van God. Voor de moslims is Jezus (of Iesa zoals hij door hen wordt genoemd) niet de zoon van God maar een heel belangrijke boodschapper ofwel profeet.
De eerbied voor de profeet Mohammed wordt door de moslim uitgedrukt door na het uitspreken van zijn naam of de woorden ‘De Profeet’ een wens als ‘Vrede en zegeningen zijn met hem’ toe te voegen. De toevoeging waarmee het respect voor de profeet Iesa wordt uitgedrukt kan bijvoorbeeld zijn ‘Vrede zij met hem’ en voor zijn moeder Maria (Maryam) wordt na het uitspreken van haar naam bijvoorbeeld de wens geuit ‘Moge Allah tevreden met haar zijn’.
Wist u trouwens dat de naam Maryam (Maria) in het heilige boek de Koran vaker wordt genoemd dan in de Bijbel? Nieuwsgierig naar een voorbeeld…?

En toen Allah zei: 'O Iesa, zoon van Maryam , heb jij tegen de mensen gezegd: "neem mij en mijn moeder tot twee goden naast Allah?' En hij (Jezus) zei: "Heilig bent U! Nooit zou ik kunnen zeggen waarop ik geen recht heb. Indien ik dat gezegd had, zou U dat zeker geweten hebben. U weet wat er in mijn ziel is, en ik weet niet wat er in Uw Ziel is. Voorwaar, U bent de Kenner van het verborgene'. Ik heb hen niet anders gezegd dat U mij heeft geboden te Zeggen; "dien Allah, mijn Heer en jullie Heer.' En ik was getuige van hen zolang ik onder hen was, en toen u Mij tot u opnam was U de Waker over hen en U bent Getuige van alle zaken.' Indien U hen straft: voorwaar, zij zijn uw dienaren. En indien U hen vergeeft: dan voorwaar, U bent de Almachtige, de Alwijze." (vers 5:116-118)

Als u bovenstaand vers goed leest dan ziet u hoezeer de nadruk wordt gelegd op die ene God. Er kan geen enkel misverstand over bestaan dat Allah die ene God is en nu zijn we automatisch terechtgekomen bij datgene waaraan de Islam voor velen haar aantrekkingskracht ontleend. Geen onduidelijkheden en want de heilige Koran is van de eerste tot de laatste letter zo logisch als je maar kunt wensen.
Met alle respect, maar hoeveel christenen kent u die u bijvoorbeeld kunnen uitleggen hoe het zit met wat wordt genoemd de Heilige Drie-eenheid; Vader, Zoon en Heilige Geest? En let wel: een uitleg is pas goed als deze geen nieuwe vragen oproept.
Als u de verhalen van de nieuwe moslima’s op deze site leest, waarbij u die moeilijke Arabische woorden best mag overslaan, dan loopt deze logica als een rode draad door die verhalen. ‘Van de vragen waar ik mee worstelde vielen bij het lezen van de Koran de puzzelstukjes als vanzelf op hun plaats...’
Vragen zijn muren tussen de gelovige en God en worden deze muren geslecht dan staat niets de aanbidding en het dienen van de Erbarmer, de meest Barmhartige in de weg.

‘Bismi-llahi al Rahmani al Rahiem’

Ja beste ouders, dat is even schrikken want waar gaat dit over?
Geen idee? Geeft niet, ik zal u op weg helpen.
In een huisartsenpraktijk in Rotterdam worden deze woorden regelmatig uitgesproken door een in Nederland geboren en getogen huisarts.
Is deze man dan moslim? Nee hoor maar hij heeft veel moslims in zijn patiëntenbestand en vaak wordt hem gevraagd een besnijdenis te verrichten en om zijn respect te uiten naar zijn islamitische medeburgers en hun geloof worden deze woorden door hem gebruikt als hij de handeling verricht en hij doet dit dan ook ‘In de naam van God, de Erbarmer, de meest Barmhartige’. Zo eenvoudig kan het respect uiten naar de andersdenkende zijn maar het kan nog simpeler: door bijvoorbeeld op straat of in de winkel een moslima eens vriendelijk te groeten. Mag trouwens gewoon in het Nederlands.

Bisschop Punt van Haarlem zei eens ‘De mens is ongeneeslijk religieus’. Er komt in ieder mensenleven tenminste één moment voor waarin hij zich in ieder geval afvraagt of er toch niet ‘iets’ is…
Voor uw dochter is dat inmiddels geen vraag meer en voor u geen vraag meer waarin ze dan gelooft. Zover zijn we in ieder geval al maar er is nog iets en wellicht het meest gevoelige punt.
De hoofddoek, inderdaad. Dat symbool van onderdrukking van de vrouw. De emancipatie is aan de moslima’s voorbijgegaan zou je soms denken.
Beste ouders, niets is minder waar maar laten we eerst eens kijken wat de Koran hier over zegt.

Vers 33:59.
"O profeet! Zeg tot jouw echtgenotes, jouw dochters en de vrouwen van de gelovigen iets van haar overkleding over zich heen naar beneden laten hangen. Dat bevordert het best dat men haar herkent en niet lastig valt. En God is vergevend en barmhartig."

Is het u trouwens ook weleens opgevallen? Dat de jonge moslima’s hun hoofd vaak beter bedekken dan hun moeders dat doen. Misschien toch die tyrannieke vader of broer? Daar moet iets achterzitten, dat kan niet anders.
Dat kan wel anders beste ouders. De jonge moslima van nu is zo geëmancipeerd dat zij heel goed in staat is zelf te beslissen of ze een hoofddoek draagt en zo ja, in hoeverre deze haar hoofd bedekt.
Maar zijn er dan ook moslima’s die geen hoofddoek dragen? Inderdaad, die zijn er. Kortgeleden was op de tv een moslima te zien van Hindoestaanse afkomst en die droeg geen hoofddoek.
Dat had zij zelf besloten. Zij had niet de bedoeling om met haar onbedekte hoofd mannen het hoofd op hol te brengen. Haar bedoelingen waren dus zuiver zo vond ze dus besloot ze geen hoofddoek te dragen. Iedereen is vrij hierover te denken wat men wil maar het is en blijft haar eigen vrije beslissing.
Is de beslissing om de hoofddoek te gaan dragen een makkelijke beslissing?
Absoluut niet. Wat tien jaar geleden geen onderwerp van gesprek was lijkt nu een bedreiging voor van alles en nog wat en helaas blijkt maar al te vaak dat moslima’s zich vrijwel dagelijks vele vernederingen en hatelijke opmerkingen moeten laten welgevallen maar gelukkig doet u daar niet aan mee en van uw dochter moeten ze helemaal afblijven!...Toch?
Degene die toch besluiten de hoofddoek te dragen ervaren het geenszins als een vorm van onderdrukking maar als een waardevolle uiting van hun geloof en zelfrespect.
Met het kiezen voor de Islam maak je het jezelf niet altijd even gemakkelijk. De zojuist besproken hoofddoek (o trouwens, de hoofddoek wordt ‘hijaab’ genoemd dan weet u dat ook weer) maar ook de voorschriften op het gebied van voedsel en drank vergen het nodige.
Zo mag de moslim geen varkensvlees eten want een varken wordt beschouwd als een onrein dier.

2:173. “Hij heeft voor u slechts verboden het kadaver, bloed, varkensvlees en datgene waarover een andere naam dan die van Allah is aangeroepen. Maar als iemand door noodzaak gedwongen is, niet uit begeerte of om te overtreden dan is hij niet schuldig, want Allah is zeer zeker vergevingsgezind en genadevol”

Ook het drinken van alcohol is taboe evenals gokken want:

2.219 “Zij vragen aan jou naar de wijn en het kansspel. Zeg: “In beide is grote zonde en veel nuttigheid voor de mensen, maar hun zonde is groter dan hun nut”

‘Zullen problemen als drank, drugs, gokverslaving haar bespaard blijven?’ was een van die vragen die u bezighield toen uw dochter nog maar net het levenslicht had aanschouwd.
Een vraag waarop alleen ‘De Kenner van het Verborgene’ het antwoord wist en het u inmiddels heeft gegeven. Dat is alvast een zorg minder. Alhamdoulillah (alle lof is voor God).
Alle ouders willen het beste voor hun dochter en er kunnen vele invullingen aan gegeven worden maar het allerbelangrijkste is: wordt ze gelukkig? We zeggen het vaak zo achteloos: “Ach, als je maar gelukkig bent”
Maar wat bedoelen we dan eigenlijk? Dat uw dochter gelukkig is met die dingen die u ook gelukkig zouden maken of doet dit niet terzake want zei u niet: ‘Als ze maar gelukkig is..’
En u heeft inderdaad een gelukkige dochter. Gefeliciteerd beste ouders. Een dochter die weet dat ze niet alleen staat in het leven. Die zich verbonden weet met die wereldwijde moslimgemeenschap. Die weet dat ze in een vrij land woont waar de geloofsvrijheid haar in de grondwet is gegarandeerd. Waar de tolerantie het weliswaar soms af laat weten en uitingen van onbegrip aan de orde van de dag zijn maar gelukkig heeft ze u nog. U die inmiddels ook nog haar beweegredenen begrijpt. U die eigenlijk niets anders wenst dan haar gelukkig te zien.
De manier waarop ze haar geluk heeft gevonden heeft u verrast maar u had het kunnen weten want:

Zo'n kind is niet alleen maar mensenwerk.