GEDWONGEN SEX BINNEN HUWELIJK

Kan een man zijn vrouw tot seks dwingen binnen het huwelijk

Geschreven door Karim Kec

Wat kan men van de onderstaande Hadith opmaken::

"Wanneer een man zijn vrouw naar zijn bed roept en zij komt niet, en de man brengt de nacht door in een kwade/ontevreden bui, dan zullen de engelen haar tot de ochtend vervloeken."
(Bukhari, Muslim, Dawoed en Nasa'i)

En welke rechten heeft de vrouw in de islam m.b.t. seksualiteit, heeft de vrouw hetzelfde recht als de man op intimiteit (seks) in huwelijk?

Ten eerste is het belangrijk om te weten dat islam een religie is die erg veel nadruk legt op het concept ‘wederzijdse liefde’ in een huwelijk.
Om deze reden zegt Allah ons in de Koran duidelijk dat:

“En dit is onder Zijn tekenen, dat Hij uit uw midden echtgenoten voor u schiep, opdat gij er rust in moogt vinden, en Hij heeft liefde [mawadda] en tederheid onder u geplaatst. Daarin zijn zeker tekenen voor een volk, dat nadenkt.” [Koran 30:21]
“Hij is het, Die u uit een enkele ziel heeft geschapen en daaruit haar gade maakte, opdat deze troost/rust in haar mocht vinden.” [Koran 7:189]

Men vind alleen troost en rust in elkaar, wanneer er sprake is van liefde en niet wanneer er sprake is van huishoudelijk geweld en/of verkrachting binnen het huwlijk.
Verkrachting is een term die gebruikt wordt wanneer seksuele gemeenschap plaatsvindt tegen een persoons wil in en/of zonder zijn toestemming. Het moge duidelijk zijn dat dit zowel binnen als buiten een huwlijk een schokkende/traumatische ervaring is voor het slachtoffer.
Westerse studies hebben aangegeven dat slachtoffers van verkrachting binnen het huwlijk vaak meer emotioneel gekwetst zijn dan slachtoffers van andere vormen van verkrachting. Om deze redenen mag een man in de islam zijn vrouw NIET tot seks te dwingen (verkrachten).
De hadith in kwestie geeft verder duidelijk aan dat een man totaal niet het recht heeft om zijn vrouw tot seks te dwingen. De hadith zegt namelijk dat de man de nacht zal doorbrengen in een kwade/ontevreden bui, hoe kan man zijn nacht seksueel gefrustreerd in ontevredenheid doorbrengen wanneer hij het recht had zijn vrouw tot seks te dwingen om zo zijn seksuele behoefte te vervullen? Daarnaast geeft de hadith duidelijk aan welke vergelding zal plaatsvinden wanneer een vrouw zonder reden haar man’s verzoek tot intimiteit afslaat, namelijk dat de engelen haar zullen vervloeken tot de ochtend, dit betekent dat het gebed van de vrouw en haar dua’s niet door Allah geaccepteerd zullen worden tot de ochtend, er wordt dus helemaal niet gesproken over een fysieke sanctie of plicht tot seksuele dwang in deze hadith.

Sheich Muhammad ibn Adam al-Kawthari zei m.b.t de hadith in kwestie:
“Echter, dit betekent absoluut niet dat de echtgenoot haar kan dwingen tot seks. De hadith vermeldt namelijk duidelijk dat:
" ..... en de man brengt de nacht door in een kwade / ontevreden bui" (Bukhari, Muslim, Dawoed en Nasa'i)
Wat duidelijk aangeeft dat hij zich moet beheersen en weerhouden van het dwingen van zijn vrouw tot seks. Was dit niet het geval geweest, dan had de boodschapper van Allah (vrede zij met hem) de echtgenoot wel geadviseerd om zijn recht te behalen op een forse manier.”
Bron: qa.sunnipath.com

De hadith in kwestie moet tevens begrepen en geïnterpreteerd worden binnen het concept van ‘liefde, respect, en barmhartigheid’ wat de Koran ons voorschrijft m.b.t. het huwelijk en dus ook seksuele gemeenschap (hier zijn geleerden het unaniem over eens).
Allah zegt namelijk in de Koran (vertaling):

“…..Zij zijn een gewaad voor u en gij bent voor haar een gewaad..” Surah Baqarah (De koe) 2:187

Het is de eigenschap van kledingstukken dat zij comfort, waardigheid en warmte brengen en het lichaam beschermen tegen gevaar van buitenaf. Op deze manier behoort een echtgenoot om te gaan met zijn vrouw in de Islam. Hij moet haar warmte brengen, liefhebben en waardigheid geven, en dit is onmogelijk wanneer de man zijn vrouw tot seks zou dwingen, sterker nog, de man overschrijdt dan de gestelde eisen die Allah aan hem verplicht stelt in Surah Baqarah.

Islamitische geleerden (zoals bijv. Sheich Faraz Rabbani, Sheich G.F. Haddad, Sheich Muhammad Al-Hanooti etc.) zijn verder d.m.v. Surah Baqarah 2:187 tot de conclusie gekomen, dat het zowel voor de man als de vrouw verplicht is ( zie notitie a) om elkaars seksuele behoefte te vervullen in het huwelijk. Man en vrouw behoren beide elkaars lichaam als een kledingstuk te beschermen tegen gevaar van buitenaf, dit betekent dus ook tegen ‘zina/ontucht en overspel, door het vervullen van elkaars seksuele behoeften beschermen man en vrouw elkaars lichaam tegen ontucht/zina en overspel (de man begaat dus ook een zonde wanneer hij zonder reden het verzoek van zijn vrouw tot intimiteit met hem negeert).

De beroemde geleerde al-Qurtubi zei:
“zij heeft over hem hetzelfde recht op seksuele gemeenschap als hij over haar.”
(Tafseer al-Qurtubi 2:178).
Kortom net als de man heeft ook de vrouw in de islam recht op seks van haar echtgenoot.
Toen de Profeet, vrede zij met hem, er achter kwam dat ‘Abdallah ibn ‘Umar zo opging in aanbidding, dat hij zelfs zijn plichten ten opzichte van zijn vrouw verwaarloosde, zei hij tegen hem: ‘Oh ‘Abdallah! Klopt het wat mij verteld is, dat jij overdag altijd vast en je de avonden doorbrengt in aanbidding?’ ‘Abdallah antwoordde: ‘Ja, boodschapper van God!’. Toen zei de Profeet, vrede zij met hem: "Dat moet je niet doen, vast en verbreek je vasten, aanbid gedurende de avonden, maar ga ook slapen. Je lichaam heeft recht op je, je ogen hebben recht op je en je vrouw heeft een recht op je. (Sahieh Boekharie, Volume 7, Nummer 127).
Dit recht bestaat onder andere uit gezelschap en intimiteit (seks) met haar echtgenoot.

Dr. Muzammil H. Siddiqi, voormalig president van de Islamitische gemeenschap in Noord-Amerika, verklaart dit nader door te zeggen:
“De relatie tussen man en vrouw binnen het huwlijk moet gebaseerd zijn op rust, liefde en barmhartigheid.
Allah zegt (vertaling)
:
“En dit is onder Zijn tekenen, dat Hij uit uw midden echtgenoten voor u schiep, opdat gij er rust in moogt vinden, en Hij heeft liefde [ mawadda ] en tederheid onder u geplaatst. Daarin zijn zeker tekenen voor een volk, dat nadenkt.” [Koran 30:21]

Rust (sukun), liefde (mawaddah) en barmhartigheid (rahmah): dit zijn erg belangrijke begrippen in de islam. Deze drie vatten de idealen van het islamitisch huwlijk samen. Man en vrouw hebben de plicht om ervoor te zorgen dat zij beiden een bron van rust en troost voor elkaar zijn. Beide moeten er fysiek, emotioneel en spiritueel alles aan doen om ervoor te zorgen dat ze elkaar gelukkig en op hun gemak laten voelen. Ze moeten zorg dragen voor elkaar. Ze moeten elkaar geen pijn/kwaad doen of letsel aanbrengen, zowel fysiek als verbaal (mondeling). Om ervoor te zorgen dat rust en troost voor elkaar zullen toenemen moeten beide elkaar liefhebben en houden van elkaar, en barmhartig en vriendelijk zijn ten opzichte van elkaar. Een liefdevolle en barmhartige relatie is een belangrijk ingrediënt voor goed huwlijk en gelukkig familieleven.

Binnen een islamitisch huwlijk is het noch voor de man toegestaan om van zijn vrouw dingen te eisen die Allah verboden heeft en grof (ruw/streng) en onredelijk zijn, noch is het voor de vrouw toegestaan om van haar man dingen te eisen die door Allah verboden zijn en hem een onbehoorlijke last zouden opleggen (bijv. door meer geld eisen van haar man dan wat hij kan aanbieden).
Seks is een natuurlijke behoefte en verlangen. Islam staat seksuele gemeenschap alleen toe voor getrouwde koppels. Vreemdgaan en overspel zijn verboden in de islam. Aangezien het in de islam alleen toegestaan is om seksuele gemeenschap te hebben binnen het huwlijk wordt van beide echtgenoten dan ook verwacht dat zij elkaars seksuele behoeften vervullen en attent zijn voor elkaar.
De shariah (islamitische wet) geeft ons twee belangrijke principes wat betreft deze kwestie.

 1. Het 1e principe is dat de man zichzelf niet mag ontzeggen van zijn vrouw en dat vrouw zichzelf niet mag ontzeggen van haar man. Beide zullen hun best moeten doen om elkaars behoeften te vervullen. Zelfs wanneer een vrouw ongesteld is, en het niet toegestaan is om seksuele gemeenschap te hebben, kunnen man en vrouw genieten van elkaars liefde en intimiteit op andere manieren.
 2. het 2e principe is dat een man en vrouw begripvol en vriendelijk moeten zijn ten opzichte van elkaar in hun huwelijksrelaties (dus ook tijdens seksuele gemeenschap, en dus is het duidelijk dat verkrachting binnen het huwlijk niet toegestaan is)
  (Bron: ’islam’s stance on marital rape’ te vinden op www.islamonline.net)

Intimiteit moet gebaseerd zijn op liefde en vriendelijkheid, en niet op onrealistische verlangens waarbij men geen rekening houd met de ander.
Het is bekend dat Aicha (moge Allah tevreden met haar zijn) heeft overgeleverd dat zij verwend werd met goed voorspel en liefkozerij op een manier die een echtgenote in de stemming brengt voor intimiteit.
Wat de hadith in kwestie bedoeld, is dat een vrouw op haar man’s verzoek positief moet reageren. De man mag zijn vrouw nooit dwingen tot seks, daarnaast moet de vrouw zich niet arrogant of hatelijke opstellen met betrekking tot haar waardering en respect voor hem. Wanneer de vrouw haar man te kennen geeft dat ze liever geen intimiteit heeft, dan moet dit voor de man een hint zijn dat zijn vrouw fysiek en emotioneel er niet toe in staat is. De man moet begripvol zijn en haar situatie begrijpen. Op dezelfde wijze moet de echtgenoot vriendelijk reageren op het verzoek van zijn vrouw, wanneer deze aangeeft behoefte te hebben aan intimiteit met hem.
De onderstaande hadiths en Koranverzen maken verder duidelijk dat het voor de man verboden/haraam is om zijn vrouw tot seks te dwingen binnen het huwlijk.

 1. “Doe geen kwaad (zonder opzet) en doe geen kwaad (met opzet).” (Overgeleverd door Al-Daraqutni, Ibn Majah en Ahmad.)
  Uitleg: De Profeet heeft zowel kwaad doen met opzet als zonder opzet haraam verklaard met de wetenschap dat het opzettelijk doen van kwaad erger is. Het moge duidelijk zijn nu dat verkrachting binnen het huwlijk valt onder het ‘opzettelijk doen van kwaad (zowel emotioneel als fysiek) ’ wat dus duidelijk haraam is in de Islam.
 2. De Profeet (v.z.m.h.) heeft gezegd: behandel vrouwen vriendelijk. Vrouwen zijn uit een rib geschapen en het meest gebogen gedeelte is het bovenstuk. Als je probeert het recht te maken, breekt het en als je het zo laat, blijft het gebogen. Behandel vrouwen dus vriendelijk. (Sahieh Moesliem, Kitab Al-Nikah, Boek 008, Nummer 3468) De Profeet (v.z.m.h.) heeft gezegd: ‘druk elkaar op het hart om vrouwen goed te behandelen' (Moesliem)
  Uitleg: Mannen zijn verplicht hun vrouwen vriendelijk te behandelen, het dwingen van je vrouw tot seks (verkrachting) is duidelijk een overtreding van de bovengenoemde hadith!
 3. Een man vroeg: ” wat is mijn plicht tegenover mijn vrouw? ” De profeet zei: Dat je haar te eten geeft, wanneer je zelf eet, en voorzie haar van kleren, wanneer je jezelf van kleren voorziet en sla haar niet in het gezicht, mishandel haar niet, en zonder je niet af in tijd van misnoegen.” (Overgeleverd door: Aboe Dawoed, At-Tirmidhi)
  Uitleg: Het is duidelijk dat het dwingen van je vrouw tot seks samengaat met mishandeling (zowel emotioneel als fysiek). Mannen die hun vrouw tot seks dwingen d.m.v. geweld en/of schelden moeten Allah SWT vrezen voor het overtreden van de genoemde regels in de bovenstaande hadith.
 4. Uw vrouwen zijn een akker voor u - komt daarom tot uw akker, zoals het je behaagt en doet goed voor jezelf en vrees God en weet, dat je Hem zult ontmoeten en geef goede tijdingen aan de gelovigen. [Koran 2:223]
  Uitleg: de akker is voor een landbouwer een belangrijke bron van levensonderhoud, de landbouwer zal zijn akker daarom nooit slecht zaaien of behandelen/onderhouden, omdat de akker hem anders geen goede oogst zal opbrengen. De echtgenoot zal op dezelfde manier zijn vrouw moeten benaderen tijdens seksuele gemeenschap (vandaar dat Allah het woord akker gebruikt in deze vers), de echtgenoot moet op een liefdevolle en verstandige manier (net zoals een landbouwer zijn akker onderhoud) zijn vrouw benaderen tijdens seksuele gemeenschap. Merk op dat de vers niet voor niets zegt ‘vrees Allah ‘, wat aanduid dat de man bewust moet zijn van het feit dat Allah hem zal beoordelen op de manier waarop hij zijn vrouw benadert (een oprechte goede moslim, zal daarom altijd zijn vrouw vriendelijk, liefdevol en respectvol benaderen).
 5. Anas ibn Malik heeft overgeleverd dat de boodschapper van Allah SWT zei:”Niemand van jullie mag zijn vrouw benaderen als een wild dier, laat er eerst sprake zijn van een boodschap tussen jullie ”, de metgezellen vroegen, “wat is die boodschap? “ de profeet antwoordde, “kussen en romantische woorden”. (Musnad al-Firdaws van Imam al-Daylami, 2/55)
  Imam Ibn al-Qayyim vermeld in zijn beroemde boek “Tibb al-Nabawi” dat de boodschapper van Allah het verbood om te beginnen met seksuele gemeenschap voordat er voorspel had plaatsgevonden (zie: al-Tibb al-Nabawi, pagina 183, overgeleverd door Jabir ibn Abd Allah)
  Uitleg: Het is onmogelijk dat een echtgenoot die zijn vrouw dwingt tot seks kan voldoen aan de bovengestelde eisen die de profeet verplicht stelt voor mannen, een man is verplicht zijn vrouw te benaderen met voorspel, passie en romantische woorden (om zijn vrouw in de stemming te brengen), degenen die zijn vrouw dwingen tot seks gebruiken geweld en een agressieve benadering, wat een overtreding inhoud van de bovengenoemde hadith, deze mannen moeten daarom Allah vrezen voor de overtreding van diverse islamitische wetten.
 6. Aboe Hoerairah verhaalt dat de boodschapper van Allah zei: “De beste gelovigen in het geloof zijn degenen met het beste karakter; en de beste van hen zijn degenen die zich het beste gedragen tegenover hun vrouwen” (overgeleverd door Tirmidzie, zie ook Imam Nawawi’s “Tuinen der Oprechten” blz. 116, hadith nummer 142)
  Aboe Hoerairah verhaalt dat de boodschapper van Allah zei: “Behandel vrouwen vriendelijk, want vrouwen zijn uit een rib geschapen en het meest gebogen gedeelte is het bovenstuk. Als je probeert haar recht te maken breek je het en als je het zo laat blijft die gebogen. Behandel vrouwen dus vriendelijk.” (overgeleverd door Boekharie en Moesliem, zie ook Imam Nawawi’s “Tuinen der Oprechten” blz. 114 & 115, hadith nummer 139)
  Djabir (radiAllahoe ´anhoe) overleverde dat de Profeet (sallallahoe ´aleihi wa sallem) zei: “De meest geliefde aanbiddende dienaar is voor Allah degene die het beste is voor zijn familie.” (´Abdoellah ibn Ahmed in “Zawaaid-oez-Zoehd” en Tabarani in “Rawdah an-Nadier”)
  Uitleg: deze hadith geven aan dat voor de man zijn positie tot Allah en status in geloof voor een groot gedeelte worden bepaald door het gedrag wat hij toont ten opzichte van zijn vrouwen, het moge duidelijk zijn dat goed gedrag ten opzichte van je vrouw een plicht (fard) is, en dat verkrachting van je eigen vrouw binnen het huwlijk een grote zonde is!
 7. “….En behandelt hen (vrouwen) volgens de voorschriften. En wanneer jullie een afkeer van hen hebben, dan kan het zijn dat jullie een afkeer hebben van iets, terwijl Allah daarin veel goeds gelegd heeft.” (Koran 4:19)
  Haafidh Ibn Kethier heeft gezegd: “….door vriendelijke woorden tegen hen te spreken, hen vriendelijk te behandelen en je verschijning aantrekkelijk voor hen te maken, net zoals je ervan houdt dat zij dat voor jullie doen……”
  “…..Het was de gewoonte van Allah’s boodschapper om vriendelijk, vrolijk en speels om te gaan met zijn vrouwen, hij was medelijdend en deed zijn best in het onderhouden (verzorgen) van hen, daarnaast lachte hij veel samen met zijn vrouwen…” (Ibn Kethier’s Tafsier)
  “Voorwaar, gij hebt in de Profeet van Allah een prachtig voorbeeld voor ieder die Allah en de laatste Dag vreest, en die Allah vaak herdenkt.” (Koran 33:21)
  Uitleg: Elke moslimman is verplicht om onze profeet (v.z.m.h.) als voorbeeld te nemen en te volgen in zijn gedrag (de profeet v.z.m.h. heeft nooit zijn vrouwen gedwongen tot seks of slecht behandeld! ) , Bovenstaande uitspraken van onze geliefde profeet (v.z.m.h.) en de Koran maken duidelijk dat verkrachting binnen het huwlijk absoluut niet toegestaan (haraam) is en geen plaats kent in de islam.

Tot slot een aantal leerzame fatwa met betrekking tot dit onderwerp:
De beroemde geleerde uit Saudie Arabie Sheich Ibnoe cOethaymien zei het volgende m.b.t. het recht van de echtgenoot op intimiteit en de hierbij gestelde condities:
“Het is verplicht voor de vrouw om gehoor te geven aan haar man als hij gemeenschap met haar wil. Lijdt zij echter onder gemoedskwellingen (zowel fysiek als emotioneel) die haar verhinderen gemeenschap te hebben met haar man, dan is het niet toegestaan voor de man om zijn vrouw tot gemeenschap te dwingen.
Aboe Sacied Sacd ibnoe Maalik ibnoe Sinaan al-Khoedrie heeft namelijk overlevert dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Doe geen kwaad (zonder opzet) en doe geen kwaad (met opzet).” (Ibn Maadjah) De echtgenoot behoort zich te bedwingen en/of zijn vrouw te vergezellen op een manier die haar niet kwelt of kwaad doet.”
(Bron: ’islam’s stance on marital rape’ te vinden op www.islamonline.net)

Conclusie:
Zoals een kledingstuk onze naaktheid beschermt, zo stellen man en vrouw, door de verbintenis van het huwelijk aan te gaan elkaars kuisheid veilig. “Het kledingstuk is de gratie, de schoonheid, de verfraaiing, van het lichaam; op dezelfde manier is de vrouw dat voor haar man en de man voor haar. Kortom zowel de man als de vrouw moeten beide hun best doen om zoveel mogelijk aan elkaars wensen te voldoen, dit omdat het huwelijk binnen de islam de enige toegestane manier is voor een man en de vrouw om seksuele gemeenschap te hebben, en daardoor de deur naar Zinah gesloten te houden.
Het huwelijk binnen de islam moet gebaseerd zijn op de door Allah gestelde eisen, namelijk: liefde, respect en barmhartigheid. Liefde is islam en islam brengt liefde, hierin is absoluut geen plaats voor dwang en misbruik binnen het huwelijk.

“En dit is onder Zijn tekenen, dat Hij uit uw midden echtgenoten voor u schiep, opdat gij er rust in moogt vinden, en Hij heeft liefde [mawadda] en tederheid onder u geplaatst. Daarin zijn zeker tekenen voor een volk, dat nadenkt.” [Koran 30:21]

Het woord ‘al-Mawadda', aldus de islamitische geleerden verwijst op de hoogste graad der liefde. Als moslim zijnde zijn we verplicht om onze partner in het huwelijk te behandelen en te beminnen met deze hoogste graad der liefde!

Allah weet het beter

Notities:
Notitie A: Wanneer iets verplicht is voor een moslim om te doen, wil dit dan zeggen dat men de moslim kan dwingen met geweld of kracht om deze verplichte dingen te doen?
Bijvoorbeeld we weten allemaal dat een moslim verplicht is om 5 x per dag te bidden, betekent dit nu dat wij een moslim met kracht en/of geweld kunnen dwingen om zijn dagelijkse gebeden te verrichten? Wanneer iemand niet vast tijdens ramadan (wat haram is), hebben wij moslims dan het recht om deze persoon tot vasten te dwingen? Natuurlijk niet! De profeet Mohammed (vrede zij met hem) heeft nooit moslims opgedrongen om iets te doen, zelfs niet om mee te doen met jihad, en al helemaal niet met geweld en/of kracht. We weten allemaal dat het verplicht is voor een persoon om islam als religie te volgen, wil men in Jannah (paradijs) komen, wil dit nu zeggen dat wij moslims in Nederland de niet-moslims tot de islam moeten dwingen? Natuurlijk niet! , Allah SWT zegt namelijk in de Quran:

"Er is geen dwang in de godsdienst. Voorzeker, het juiste pad is van dwaling onderscheiden; derhalve, hij die de duivel verloochent en in God gelooft, heeft een sterk houvast gegrepen, dat onbreekbaar is. God is Alhorend, Alwetend." Koran 2: 256

Allah SWT maakt duidelijk in dit vers dat wij niemand kunnen dwingen (zelfs niet uit goedwil om hen te redden van het hellevuur) tot de islam op welke manier dan ook, in islam is geen dwang.
Nu we weten dat het niet toegestaan is om niet-moslim tot de islam te dwingen is het vanzelfsprekend dat het voor moslims tevens niet toegestaan is om eigen broeders en zusters (in geloof) te dwingen tot religieuze plichten, in islam is een ieder namelijk verantwoordelijk voor zijn eigen daden, en een ieder bepaald tenslotte voor zichzelf op het einde welke keuzes hij maakt in zijn leven (o.a. m.b.t. het volgen van de regels van het geloof).
Uiteraard is het de plicht van elke moslim en moslima om broeders en zusters tot het goede aan te sporen en het kwade te verbieden (d.m.v. woorden), echter wij kunnen anderen niet dwingen om bepaalde dingen niet te doen. De eind-keuze ligt tenslotte bij een ieder zelf, de persoon in kwestie maakt zijn eigen keuze tenslotte en bepaalt voor zichzelf of hij de mede-adviezen van ouders en/of echtgenoot/echtgenote aanneemt.
Allah SWT zal ons beoordelen op onze intenties, en de intentie van iemand kan alleen op een juiste manier tot stand komen, wanneer er vrije keuze en vrije wil is in religie. Iemand die namelijk tot de islam of tot bepaalde daden gedwongen wordt verricht zijn daden niet uit liefde voor Allah, maar voor andermans verlangens. En dit aspect hoort niet thuis binnen de islam. Allah (SWT) wil zien wie er uit vrije wil van hem gaat houden en uit liefde voor hem zijn regels gaat volgen, degenen die uit dwang of andere motieven (bijv. politiek) zijn regels volgen zullen niet beloond worden, omdat hun intentie niet juist is. Kortom een juiste intentie en beproeving van de mens kan alleen tot stand komen wanneer er vrije wil en keuze is in religie, om deze redenen heeft Allah dan ook dwang in religie of religieuze verplichtingen verboden. Het moge duidelijk zijn met deze uitleg dat het dus tevens binnen de islam niet toegestaan is om een echtgenoot/echtgenote te dwingen tot seks.