DE EERSTE 10 DAGEN VAN DHUL-HIJJAH

Deugdzaamheid van de eerste tien dagen van de maand Dhul-Hijjah
Een gedeelte van "Virtues of the Ten Days of Dhul Hijjah".
Vertaald uit het Engels door Team Moslima.nl
Uit: Islam Questions & Answers


Hoe verschillen de eerste tien dagen van de maand Dhul-Hijjah van andere dagen van het jaar?
Alle lof voor Allah, Hij die tijd heeft gemaakt en sommige tijden beter dan andere tijden, sommige maanden en dagen en nachten beter dan ander. Tijden wanneer beloningen vele malen vermenigvuldigd worden, als een barmhartigheid voor zijn dienaren.
Dit zet de moslimS aan om meer rechtschapen daden te verrichten en het maakt hen meer enthousiast om Hem te aanbidden. De moslim hernieuwt zijn inzet om zijn aandeel in de beloning nog groter te maken. Hij bereidt zich voor op de dood en zal zichzelf beter uitrusten voor de Dag van het Oordeel
Deze speciale tijden om te aanbidden brengen vele voordelen, zoals de mogelijkheid om zijn fouten te corrigeren, tekortkomingen goed te maken of gemiste kansen in te halen. Ieder van deze speciale gelegenheden brengt een bepaalde soort aanbidding met zich mee die de moslim dichter tot Allah brengt. En een bepaald soort zegening waarmee Allah Zijn gunst en barmhartigheid schenkt aan wie Hij wil.

De gelukkige is diegene, die het meeste maakt van deze speciale maanden, dagen en uren en die dichter tot zijn Heer komt gedurende deze tijden door aanbidding. Hij zal hoogst waarschijnlijk geraakt worden door de zegeningen van Allah en zal het geluk voelen van de wetenschap dat hij veilig is voor de vlammen van de hel (Ibn Rajab,uit al-Lataa'if)
De moslim moet de waarde begrijpen van dit leven, de aanbidding van Allah intensiveren en volharden in het doen van goede daden, tot aan het moment van de dood.

Allah zegt: (wat vertaald betekend):
"En aanbid jouw Heer totdat het zekere tot jou komt." Koran 15: 99. Volgens de mufassireen (commentatoren) betekend "het zekere" de dood.

Onder de speciale tijden om te aanbidden zijn de eerste tien dagen van Dhul-Hijjah, welke Allah heeft verkozen boven alle ander dagen van het jaar. Ibn Abbaas (moge Allah tevreden over hem en zijn vader zijn) heeft overgeleverd dat de profeet (Moge Allah hem zegenen en vrede schenken) zei:
"Er zijn geen dagen in welke de rechtgeaarde daden meer geliefd zijn door Allah dan deze tien dagen." De mensen vroegen: "Zelfs niet de Jihaad (strijdt) uit naam van Allah? " Hij zei: "Zelfs niet de jihaad uit naam van Allah, uitgezonderd in het geval van een man die vertrekt om te vechten en die zichzelf en zijn vermogen opgaf voor deze zaak en terugkomt met lege handen". (Al-Bukhari)

Ibn Abbaas (moge Allah tevreden over hem en zijn vader zijn) vermelde tevens dat de profeet (Moge Allah hem zegenen en vrede schenken) zei: "Er is geen daad meer geliefd in de ogen van Allah, nog groter in beloning, dan een goede daad verricht tijdens de tien dagen van het Offeren". Hem werd gevraagd: "Zelfs niet de Jihaad (strijdt) uit naam van Allah? " Hij zei: "Zelfs niet de jihaad uit naam van Allah, uitgezonderd in het geval van een man die vertrekt om te vechten en die zichzelf en zijn vermogen opgaf voor deze zaak en terugkomt met niets". (vastgelegd door al-Daarimi, 1/357; zijn isnaad is hasan zoals verklaard in al-Irwaa', 3/398).

Deze teksten en anderen geven aan dat deze tien dagen beter zijn dan alle andere dagen in het jaar, zonder uitzondering, zelfs niet de laatste tien dagen van Ramadan. Maar de laatste tien nachten van Ramadan zijn beter, omdat daarin Laylat al-Qadr ("De nacht van het Gezag") valt, welke beter is dan een duizend maanden. Aldus kunnen de verschillende verslagen samen gebracht worden. (volgens Ibn Katheer).

Weet dat de verdienste van deze tien dagen gebaseerd is op vele dingen:
Allah zweert een eed op deze dagen, en een eed zweren bij iets is een indicatie van de belangrijkheid en het grote voordeel. Allah zegt (wat vertaald betekend)
"Bij de dageraad. Bij de tien nachten". Koran 89:1-2. Ibn Abbaas, Ibn Al-Zubayr, Mujaahid en ander van de vroegere en latere generaties zeggen dat dit betrekking geeft op de eerste tien dagen van Dhul-Hijjah. Ibn Katheer zei: "Dit is de correcte opvatting".
De profeet (Moge Allah hem zegenen en vrede schenken) getuigd dat deze de beste dagen van deze wereld zijn. Zoals al boven aangehaald.
De profeet (Moge Allah hem zegenen en vrede schenken) moedigde mensen aan om rechschapen daden te verrichten, omwille van de deugdzaamheid van deze periode (voor de mensen in de hele wereld) en ook omwille van de deugdzaamheid van de plaats (voor de Hujjaa, de pelgrims) bij het Heilig huis van Allah.
De profeet (Moge Allah hem zegenen en vrede schenken) beval ons om Allah veel te gedenken met Tasbeeh ("Subhan-Allah"), Tahmeed ("Al-hamdu Lillaah") en Takbeer ("Allahu Akbar") gedurende deze periode. Abdullaah zoon van 'Umar (moge Allah tevreden over hem en zijn vader zijn) heeft overleverd dat de profeet (Moge Allah hem zegenen en vrede schenken) zei: "Er zijn geen dagen belangrijker in de ogen van Allah waarin rechschapen dagen meer geliefd zijn, dan deze tien dagen, dus gedurende deze tijd moet je veel Tahleel ("La ilaaha ill-Allah") en Takbeer en Tahmeed reciteren. (Ahmad,).
Deze tien dagen bevatten ook Yawn Arafaah (De dag van Arafath) op welke dag Allah zijn religie vervolmaakte. (Vasten op deze dag zal alle zonden van twee jaren uitwissen). Overgeleverd door Abu Qataadah, de profeet (Moge Allah hem zegenen en vrede schenken ) zei, "Vasten op de dag van 'Arafah zal door Allah beloond worden door het vergeven van iemands zonden van het vorige jaar en het volgende jaar" (Muslim)
Deze dagen bevatten ook Yawn al Nahar (De dag van het slachten) de belangrijkste dag van het gehele jaar en de belangrijkste dag van Hajj (De pelgrimstocht), welke daden van aanbidding combineert zoals op geen enkele andere dag.
Deze tien dagen omvatten de dagen van het offeren en de dagen van de Hajj (pelgrimstocht naar Mekka).

Vertaald uit het Engels. (Moge Allah mij vergeven wanneer ik fouten heb gemaakt bij het vertalen)