AUTHENTICITEIT HADITH

Hadith: Authenticiteit van de overleveringen van de gezant Mohammad Vzmh

Uit: "Religion of Islam" deel 1 van Fahad al-Mubarak.
Vertaald uit het Arabisch naar het Engels door S.A. Sherif
1e editie 1995, Riyad.
Vertaald door: Umm Ismaël


Aangezien de mededelingen, de daden en de bevestigingen van de gezant (Mohammad) van Allah (vzmh) de woorden van Allah SwT verduidelijken en Zijn bevelen en geboden nader toelichten, hebben de moslims grote en nauwkeurige aandacht besteed aan de accurate overleveringen van de Hadith die aan de gezant (vzmh) worden toegeschreven.
Zij hebben een grote inspanning verricht door alle toegevoegde of valse Hadith, die niet werkelijk funderen op profetische uitspraken of daden, te scheiden van de Hadith die dat wel doen. Zij stelden officiële regels en systemen vast die nageleefd moesten worden voor het overleveren van de verschillende Hadith van de ene generatie op de andere.

We zullen in het kort deze wetenschap, de wetenschap van de Hadith, bespreken, opdat het voor de lezer duidelijk zal zijn welke factor de Moslimgemeenschap (Ummah) typeert en het anders maakt van alle andere doctrines en groeperingen; Allah SwT heeft het voor zijn Ummah, door alle eeuwen en tijden heen, makkelijk gemaakt om diens religie te beschermen tegen allerlei valsheden en bijgeloof.

De overleveringen van de mededelingen van Allah SwT en Zijn gezant (vzmh) waren afhankelijk van twee factoren: Het memoriseren en het op schrift zetten. De vroege moslims waren uiterst bekwaam in het uit het hoofd leren en bezaten bovendien een groot bevattingsvermogen omdat zij eminent waren in helderheid van perceptie en uitblonken met een geheugen als een olifant. Dit is duidelijk voor een ieder die zich verdiept heeft in de geschiedenis van het leven van de vroege moslims. Een metgezel (Sahabiy) hoorde geregeld Hadith's uit de mond van de gezant (vzmh) en onthield ze tot in het kleinste detail en gaf ze daarna weer door aan een Tabi'iy (een Tabi'iy is iemand die gelijktijdig leefde met de metgezellen, zij vormden de basis voor een nieuwe generatie) en de Tabi'iy leerde het uit zijn hoofd en gaf het weer door aan de zijnen.
De Hadith werd zo generatie na generatie doorgegeven, totdat een Hadithgeleerde deze op papier zette en een boek samenstelde mat alle Hadith die hij op zijn beurt doceerde aan zijn leerlingen. De leerlingen leerden de Hadith uit hun hoofd en schreven ze zelf op hun beurt op en onderwezen ze vervolgens aan hun eigen leerlingen.
En zo ging dit alsmaar door. Zo kwam het dat de Hadith tot in de kleinste detail correct bleven en bij latere generaties steeds in originele staat bewaard bleven.
Om deze reden wordt een Hadith die wordt toegeschreven aan de gezant (vzmh) nooit als zodanig geaccepteerd als niet bekend is wie de overleveraars van deze Hadith waren.
Dit resulteerde in een andere wetenschap, namelijk de Wetenschap van de Mens, of de Wetenschap van Weerlegging en Kwalificatie (al djarh wa-l-ta' diel) en dit is weer iets waarin de islam uitblinkt boven andere overtuigingen.

Het is een wetenschap die te maken heeft met de overleveraars van de Hadith en met hun biografieën, hun geboorte- en sterftedata, hun leermeesters en studenten, het prestige dat zij genoten bij geleerden in die tijden, hun accuraatheid in het onthouden van teksten, hun eerlijkheid en oprechtheid bij het spreken. Dit zijn allemaal zaken waar de Hadithgeleerden een groot belang aan hechtten om te achterhalen of een Hadith wel of niet authentiek kon zijn. Men controleerde dit dus aan de hand van de overleveraars in kwestie.
Een dergelijke wetenschap is erg bijzonder en is slechts bij de islamitische geloofsgemeenschap te vinden. Deze wetenschap is ontstaan uit de zorg die moslims besteedden aan het belang van het achterhalen of uitspraken/handelingen van de gezant (vzmh) inderdaad aan hem mogen worden toegeschreven.
Het is een omvangrijke wetenschap, die een zo volledig mogelijke verzameling aanlegde in boeken gewijd aan de Hadith. Het bevat gedetaileerde gegevens over duizenden vertellers, die tussenpersonen waren bij het overleveren van de Hadith van de boodschapper van Allah (vzmh) naar de volgende generatie. Bij deze wetenschap was er geen plaats voor hoffelijkheid. Daarentegen was men zeer kritisch. Een leugenaar werd zonder blad voor de mond te nemen voor leugenaar uitgemaakt, een oprechte werd als oprechte aangesproken. iemand met een slecht geheugen werd met zijn neus op dit feit gedrukt, maar iemand met een uitstekend geheugen werd alom bekend gemaakt. Zo stelden ze strenge, accurate regels op die welbekend zijn bij degenen die zich met deze wetenschap bezighouden.

De Hadith zal nooit als authentiek beschouwd worden tenzij de keten van overleveraars ononderbroken is en ze stuk voor stuk voldoen aan de voorwaarden van rechtvaardigheid, oprechtheid bij het spreken, uitblinken in het memoriseren en in accuraatheid. Laten we één simpel voorbeeld geven voor dit omvangrijke studieterrein van de Hadithwetenschap: Laten we bijvoorbeeld het grote boek Sahih al-Bukhari (die stierf in het jaar 256 na de hijrah) openen op bladzijde 1/126, dan lezen we zijn vermelding:
" Abu Nuaim vertelde, Zakariyya vertelde, overgeleverd door Aamir, hij zei: ik hoorde an-Nu'man bin Bashir zeggen: Ik hoorde de gezant van Allah (vzmh) zeggen: " Zowel legale als illegale zaken zijn duidelijk, maar daar tussenin bevinden zich twijfelachtige (verdachte) zaken en de meeste mensen weten hier niets over. Een ieder die zichzelf redt van deze verdachte zaken redt zijn religie en zijn eer. En een ieder die zich overgeeft aan deze verdachte zaken is als een herder die zijn vee naast de Hima (privé-weiden) van iemand anders laat grazen en op ieder moment het risico loopt dat zijn vee daarbinnen gaat. Iedere koning heeft zijn Hima en de Hima van Allah SwT op aarde zijn de door Hem verboden zaken. Pas op! Er is een stukje vlees in het lichaam dat wanneer het goed wordt het hele lichaam goed wordt, maar als het bedorven raakt het hele lichaam verdorven raakt en dat stukje vlees is het hart. " Overgeleverd door al-Bukhari, in: 'Het boek van het geloof'.

Wie is nu Abu Nuaim, wie is Zakariya, wie is Aamir, wie is an-Nu'man bin Bashir die allen zijn aangemerkt als autoriteiten bij het overleveren van deze Hadith. Wanneer zijn ze geboren, wanneer gestorven, waren ze betrouwbaar en punctueel in het overnemen van de Hadith, wie waren hun leermeesters (shuyukh) van wie ze de Hadith vernamen, wie waren hun leerlingen aan wie ze de Hadith weer doorgaven..? De antwoorden kunnen we allemaal terugvinden in de boeken van de " Kennis van de mens" (Ofwel: de wetenschap van weerlegging en kwalificatie).
Open het boek van "Tahzeb al-Tahzeb" bijvoorbeeld , om meer te weten te komen over Abu Nuaim, het boek zal je over het volgende aangaande hem informeren:
1) Abu Nuaim: Het is al-Fazel bin Dakeen, het is een bijnaam, en zijn naam is Amru bin Zuhair bin Dirham al-Teeme. Hij leverde onder andere over van al-Aamash en Ayman bin Djazeel en Salimah bin Nabeet en Thawri en Malik bin Anas en Ibn Abi Zaaidah.
Al-Bukhari vermeld over hem dat hij geboren werd in de tweede helft van het jaar 130 (na de hijrah). Hanbal zei dat Ahmad berichtte dat Abu Nuaim het best ingelicht was over de shuyukh en over hun afkomst en over de mensen. Ya'aqub bin Sufyan zei:
Onze collega's zijn het er unaniem over eens dat Abu Nuaim het hoogtepunt van perfectheid was. Hij stierf in het jaar 218 na de hijrah.(Tahzeb al-Tahzeb 8/270-276).
Over Zakariya vermeldt het boek:
2) Zakariya: Het is ibn Abi Za'idah Khalid bin Maimun bin Fayruz, Abu Yahya Alkofe. Hij leverde onder ander over van Abu Ishak al-Subai en Aamir al-Sha' abi en Samaak.
Al-Qatan zei: Er is niets met hem aan de hand. Al-Nisa'i zei: hij is betrouwbaar. 'Abdullah, op autoriteit van zijn vader, zei dat hij geloofwaardig was en welbespraakt. Ibn Saad zei : Hij was betrouwbaar, hij leverde vele Hadith over. Hij stierf in 147 na de hijrah. Ibn Qa'ni zei: Hij was een rechter in al-Kufa. (Tahzeb al-Tahzeb 3/329).
Over Aamir vermeldt het:
3) Aamir al-Sha'abi: Het is Aamir bin Sharheel bin Abd. Iemand anders zei:
Aamir bin Abdullah al-Sha'abi al-Humairi uit al-Kufa, en was verbonden met Sha'ab Hamdan. Hij leverde onder andere over van Sa'ad bin Abi Waqas en Zayd bin Thaabit en Abu Hurayrah en Nu'man bin Bashir. Zelf werd hij overgeleverd door onder ander Abu Ishaq al-Subai en Zakariya en ibn Abi Ziadah en al-Aamash. Hij werd geboren na het verstrijken van zes jaar heerschappij van khalief 'Umar. Al-Ajelee zei: Hij hoorde berichten van vierentachtig metgezellen. En Makhool zei: Nooit zag ik iemand geleerder dan hij. En ibn Ma'in en Abu Zar'ah zeiden dat hij stierf in 113 na de hijrah en enkele anderen zeggen dat het 114 is en weer anderen 117. (Tahzeb al-Tahzeb 5/65).
Over Al-Nu'aim bin Bashir vermeldt het:
4) Al-Nu'aim bin Bashir bin Sa'd bin Tha'alabah bin Khalas bin zaid al-Ansari al-Khazirajee. Zijn vader en hij waren metgezellen. Na de hijrah was hij de eerste baby van tot de islam bekeerde Ansari's. Hij werd 14 maanden na de hijrah geboren. Hij volgde later Fuzalah bin Abaid op als rechter in Damascus en stierf in het jaar 65 na de hijrah. (Al-Esaabah fi Tamyeez al-Sahabah 3/559).

Hoe meer overleveringen een overleveraar op zijn naam had staan hoe gedetailleerder zijn bibliografie werd. Hoe minder overleveringen, hoe minder belang er werd gehecht aan een gedetailleerde beschrijving van zijn leven. In het laatste geval volstond men met enkele mededelingen over de persoon in kwestie.

Een ander kwestie bij de Hadithwetenschap is de variëteit aan ketens van autoriteiten bij de Hadith in kwestie. De overgeleverde Hadith van de gezant (vzmh) kan zijn verkregen door meer dan één keten van overleveraars, daarom kan het voorkomen dat een specifieke Hadith twee of drie of vier autoriteiten heeft en soms zelfs tien of meer. Als de keten van autoriteit variabel was, dan was het zo dat de Hadith die het meest authentiek was als meest geloofwaardig werd beschouwd en het eerste in aanmerking kwam om als voor echt van de gezant (vzmh) afkomstig te zijn door te kunnen gaan. Hoe wist men welke Hadith het meest authentiek was? De meest authentieke Hadith is de Hadith die overgeleverd werd door meer dan tien uiterst betrouwbaren, in iedere afzonderlijke fase (ononderbroken dus), en deze Hadith wordt aangeduid als "al-Hadith al-mutawaatir". Het is dus een Hadith die van verschillende kanten tot ons is gekomen, waarbij de overleveraars allen als zeer oprechten worden aangemerkt. De Hadith wordt aldus door al deze betrouwbare autoriteiten, ooggetuigen uit de tijd van (vzmh), bevestigd en staat dus als een huis!
Het is het meest authentieke en betrouwbare soort Hadith bij de moslims.

Hoe groot een kwestie in de islam van belang is - zoals de zuilen van de islam dit bijvoorbeeld zijn- des te groter en omvangrijker de aandacht was die er aan dat bepaalde onderwerp besteed werd. Als gevolg hiervan waren er, naarmate het belang van een kwestie toenam, meer overleveraars die hier iets over gehoord hadden en werd de kwestie automatisch mutawaatir (omdat er dan al snel tien verschillende ketens van overleveraars waren, wat immers de voorwaarde is bij een mutawaatir Hadith).. en hoe minder een kwestie van belang was des te minder aandacht er ook aan de betrouwbaarheid van Hadith werd besteed.
Waaraan de moslims het meest aandacht hebben besteed - en nog steeds - is de betrouwbaarheid van de Koran. Moslims hebben heel veel aandacht besteed aan de accuraatheid van de overlevering van de Koran. De Koran is hoogst waarschijnlijk het meest authentiek bewaarde schrift ter wereld en is tot in het kleinste detail goed bewaard en door honderden en zelfs duizenden mensen in de tijd van de gezant (vzmh) uit hoofd geleerd. Het is zowel mondeling als schriftelijk bewaard. De tawaatur in de Koran loopt tot in de duizenden. D.w.z. dat het niet mogelijk was geweest om maar één letter uit de Koran te kunnen wijzigen. Bovendien was het God's taak en Zijn Persoonlijke inmenging te waken over het volledig intact houden van de Koran. Hij SwT heeft er persoonlijk voor gezorgd dat Zijn Heilige schrift voor eeuwig onveranderd zal blijven:
"Wij hebben de vermaning neergezonden en Wij waken er over." Koran15:9.

Moge Allah ons vergeven voor onze tekortkomingen en voor de fouten die wij bewust en onbewust gemaakt hebben.
Alleen op Allah vertrouwen wij en alleen bij Hem zoeken we hulp,
As-Salamu alaykum wa Rahmatu-llahi wa Barakatuh. (De vrede en de barmhartigheid van God is met jullie)