DAG DES OORDEELS 2

Geen vrije wil in het samentrekkende heelal

Oorspronkelijke titel: " The Physics of Judgement Day".
Auteur: Dr. Mohammed Huma Youn Khan
Uit: www.ummah.com
Vertaald door Team Moslima.nl


De mens heeft de vrije wil gekregen te kiezen tussen goed en kwaad in de periode dat het heelal zich uitbreidt. Dat is wanneer al zijn daden in de tijd zullen worden opgeslagen. In het samentrekkende heelal zal er geen vrije wil meer zijn. Niemand zal meer bij machte zijn een ander goed of kwaad te doen.

"Op de dag waarop niemand iets voor een ander uit kan richten. Op die dag geeft God het bevel"
. Koran 82:19.

Het omdraaien van de zwaartekracht
Zwaartekracht bestaat door minuscule verschillen in tijd, op verschillende hoogtes. De tijd gaat enigszins sneller voorbij bovenop een bergtop dan dat het voorbij gaat op zeeniveau. Dit verschil in tijd, voor ons overigens niet waarneembaar, kan gemeten worden aan de hand van atomische klokken. Als de tijd terug gaat lopen door toedoen van het samentrekken van het heelal dan zal dit tijdsverschil ook omkeren. Dit zal de zwaartekracht doen omdraaien, wat een aardbeving teweeg zal brengen zo groot als nog nooit tevoren…

"Wanneer de aarde volledig dooreen wordt geschud" Koran 99: 1
"En wanneer er eenmaal op de bazuin geblazen wordt en de aarde en bergen opgepakt worden en in een klap vergruisd". Koran 69: 13-14
"op de dag dat de hemel als gesmolten metaal zal zijn en de bergen als wol" Koran 70: 8-9

Ondanks het omdraaien van de zwaartekracht, zal de massa van de aarde niet volledig uiteen gaan, aangezien het teruglopen van de tijd al het materiaal continue terug zal brengen naar zijn voorafgaande staat.
Het omdraaien van de zwaartekracht zal veroorzaken dat de aarde alles wat erin is uit zal spuwen, waarop het als een gigantische lege bal zal worden.

"En wanneer de aarde uitgebreid wordt en uitwerpt wat er in haar is en zich leegt.."
Koran 84: 3-4

Omdat het omdraaien van de zwaartekracht de aarde in een holle bol zal veranderen zullen de lucht en de hemelen ook veranderen en in de holle aarde terecht komen.

"Op de dag dat de aarde vervangen zal worden door een andere aarde en de hemelen ook en waarop zij voorkomen bij God, de Ene, de Albeheerder". Koran 14:48

De volgende verzen beschrijven de Dag des Oordeels op een begrijpelijke manier. De Dag des Oordeels zal beginnen met de Eindkrak (Big Crunch), vanwege het omdraaien van de zwaartekracht. Door het omdraaien van de zwaartekracht zal alles wat er in de aarde zit uit worden geworpen en zal het er binnenin compleet leeg zijn. De mensen zullen levend terugkomen -de ene natie na de andere- en deze holle aarde, in wiens centrum een hemel zit, ingaan. De geschiedenis van de verschillende naties zal opnieuw de revue passeren, maar nu achterstevoren. Zowel volkeren als mensen zullen zien wat zij eerder gedaan hebben en zullen dienovereenkomstig beoordeeld worden.

"Wanneer de aarde bevend dooreen wordt geschud en haar lasten te voorschijn brengt en de mens zegt: 'Wat heeft zij toch?'. Op die dag zal zij haar berichten meedelen die jouw Heer haar heeft geopenbaard. Op die dag zullen de mensen afzonderlijk voorkomen om hun daden getoond te krijgen". Koran 99:1-6.

Het ziet er dus naar uit dat het teruglopen van de tijd zal resulteren in een herrijzenis uit het graf en dat we dan weer jonger zullen worden, onze jeugd zullen herbeleven en weer in de schoten van onze moeders terug zullen keren. Dit is wat de theorie van het teruglopen van de tijd ons wil doen geloven en wat wederom een nutteloze bedoening lijkt. Maar zo zit het niet in elkaar. De grote aardbeving is niet bedoeld om ons angst in te boezemen, het is onderdeel van het fenomeen dat de hogere dimensies, die nu nog onbereikbaar zijn, voor ons toegankelijk kan maken. Daar is de hel en ook de tuin van Eden. In de komende paragrafen zullen we zien op welk een precieze wijze God het heelal in elkaar heeft gezet. Het leven wordt niet slechts herschapen, daarnaast is er een manier geregeld om het in elkaar stortende heelal te ontlopen en werelden binnen te gaan die in de hogere dimensies bestaan.

De hogere dimensies
Wiskundig gezien zijn er oneindig veel dimensies. Maar wij leven slechts in een driedimensionale ruimte. Ieder voorwerp in ons dagelijkse leven heeft een lengte, een breedte en een hoogte. Het concept van meer dan drie dimensies gaat boven ons voorstellingsvermogen. Bij de zon is de zwaartekracht sterker en er bestaat een extra kromming in de ruimte in een hogere dimensie. Dit werd eerst aangenomen door Einstein, door heel precies uit te rekenen wat de baan is van de planeet die het dichtst bij de zon ligt, namelijk Mercurius.
Er was een tijd dat de mens geloofde dat de aarde plat was. Men was bang voor de mogelijkheid om eraf te vallen als men maar ver genoeg reisde. Dit is praktisch gezien onmogelijk, omdat het aardoppervlak gekromd is en doorlopend, zoals dat van een bal. Om van de aarde te komen moeten we ons begeven naar een dimensie (richting) die loodrecht staat op het oppervlak ervan. Dat betekent recht omhoog vanwaar we ook zijn.
Wij komen voor een soortgelijk begripsprobleem te staan als bij het bevatten van de hogere dimensies. We zouden ons voor kunnen stellen het heelal te verlaten slechts door zeer ver te reizen, maar zo zit het niet in elkaar. Ook al zouden we biljoenen mijlen doorkruisen, we zouden ons nog steeds binnen de grenzen van onze drie-dimensionale ruimte begeven.

"En wij beseffen dat wij God niet kunnen ontvluchten op aarde, noch kunnen wij Hem door de vlucht ontlopen". Koran 72: 12.

De enige manier om aan deze dimensie te ontkomen is door naar een hogere dimensie te gaan in een richting die loodrecht op onze driedimensionale ruimte staat, precies op het punt waar wij ons begeven. Maar dat is echter ook niet mogelijk omdat onze ruimte niet overloopt in de hogere dimensies. Om dit laatste te bewerkstelligen, zou onze ruimte zich eerst letterlijk open moeten scheuren om zo verbonden te kunnen worden met de hogere dimensies. Dit kan alleen geschieden in het binnenste van de zwarte gaten.

"En de hemel wordt geopend en zal vele poorten hebben". Koran 78:19

De zwarte gaten
Het openen van de poorten van de hemel is een concept dat overeenkomt met dat van de zwarte gaten.
Dergelijke openingen kunnen deuren zijn van het heelal waardoor men hogere dimensies binnen kan treden. Massieve sterren die bezwijken onder hun eigen gewicht en in elkaar storten kunnen zwarte gaten vormen. Zwaartekracht in dergelijke objecten is zo sterk dat zelfs licht niet kan ontsnappen, waardoor ze volledig onzichtbaar zijn, dit zijn de zgn. zwarte gaten. Natuurkundigen geloven dat ruimte-tijd vernietigd zal worden in de zwarte gaten, waardoor er poorten ontstaan die reiken tot voorbij dit heelal.
Echter, de massa van de zwarte gaten belemmert tevens de opening die het veronderstelt wordt te produceren.
In het samentrekkende heelal zal een dergelijk probleem niet bestaan. Het omdraaien van de zwaartekracht zal alle hemellichamen omtoveren tot massieve holle structuren, die lege hemelen naar hun binnenste leiden, waar zelfs de omgedraaide zwaartekracht van relatief lichtere objecten als de aarde een wegren-effect zullen hebben. Het materiaal van ruimte-tijd zal vernietigd worden, die portalen of poorten vormen naar hogere dimensies in de binnenste hemel van de holle aarde.

"En de hemelen zullen uiteen splijten, zodat deze op Die dag zwak zullen zijn." Koran 69: 16
"en de Dag waarop de hemel met de wolken zal worden gespleten en de engelen worden nedergezonden in grote aantallen." Koran 25: 25
"En gedenk de dag, waarop Wij de bergen zullen verzetten en u de aarde zult zien oprijzen en Wij hen (de mensen) zullen verzamelen en niemand van hen zullen Wij achterlaten." Koran 18: 47

Het in elkaar stortende heelal zal uiteindelijk vernietigd worden in een vuurbal die natuurkundigen aanduiden met de term de Eindkrak (Big Crunch). Iedereen zal verzameld worden. Een ieder die achterblijft zal tot het 'niets' teruggaan, omdat de tijd achterstevoren loopt. De verzameling en het overbrengen van de mensen naar "de andere zijde" zal waarschijnlijk verricht worden door de engelen genoemd in Koran 25: 25
In onze laatste reis, door de poorten die zullen openen in de binnenste hemel, zullen we vele niveaus en dimensies doorkruisen. Het woord 'rijden' wordt in de Koran gebruikt alsof deze reis voltooid zal worden, ergens op rijdende.

"Dat je zeker al rijdende van de ene toestand naar de ander overgaat." Koran 84: 19

Wanneer zal de Dag des Oordeels komen?

"De mensen vragen jou over het Uur. Zeg: 'De kennis ervan is slechts bij God, jij weet het niet; het kan zijn dat het Uur nabij is.'" Koran 33: 63
"Zij vragen jou de straf te verhaasten; en indien er geen termijn was genoemd zou de straf reeds over hen zijn gekomen; toch zal deze hen zeker onverwachts overvallen terwijl zij het niet voorzien." Koran 29: 53

Als men de snelheidsvermindering van de uitbreiding van het heelal zou kunnen herkennen, dan zou men in theorie in staat om te voorspellen wanneer de Dag des Oordeels zal aanvangen. Als de tijd echter in verband staat met het uitbreiden van de ruimte, dan kunnen we het vaart minderen van de uitbreiding niet observeren. Dit zou zijn alsof men de snelheid van een auto wil meten met een klok die met de banden van die auto in verband staat Als de auto vaart mindert gaat de klok ook minder snel lopen en de snelheid zal altijd even groot lijken.

"Het Uur nadert, niemand behalve God kan het ontsluieren. Verwondert je je dan over deze aankondiging?" Koran 53: 57-59

Zelfs de meest geavanceerde beschaving in het heelal zal ten alle tijden observeren dat het heelal met dezelfde graad uitbreidt als bij zijn eerste observaties. Dit betekent natuurlijk dat de Dag des Oordeels door niemand voorspeld kan worden en dat het ook op ieder moment kan komen. Alleen God of de engelen die onafhankelijk zijn van onze tijd zullen het vertragen van de tijd in het heelal opmerken wanneer de Dag des Oordeels nadert. Het concept van het vertragen van de tijd en hogere niveau's wordt geïmpliceerd in volgende verzen:

"Iemand vraagt naar een aanstaande bestraffing. De ongelovigen hebben daartegen geen afweer. Zij komt van God die de trappen beheert waarlangs de engelen en de geest tot Hem opstijgen, op een dag die vijftigduizend jaren lang is." Koran 70: 1-4

De afdalende trappen (dimensies)
De afdalende trappen impliceren vele niveau's of dimensies en God is de Schepper van al deze dimensies. Wanneer de Dag des Oordeels nadert, zal een observatie gedaan van buiten ons heelal doen vermoeden dat onze tijd is vertraagd vergeleken met de standaardtijd die bestaat voorbij ons heelal. De bovenstaande verzen zeggen niet dat menselijke wezens deze observatie zullen doen. De observatie dat een dag op aarde is geworden als vijftigduizend jaar lijkt door God gedaan te worden wanneer de engelen tot Hem terugkeren.

Wachten in het graf totdat de Dag des Oordeels aanbreekt
In de Koran wordt de ziel vergeleken met bewustzijn en de dood met slaap. Als de dood ons eenmaal overkomt dan merken we niet dat de tijd voorbij gaat en het volgende wat wij zullen zien is de Dag des Oordeels.

"En de roes van de dood brengt de waarheid; dat is het wat jullie ontweken." Koran 50: 19-20
"En op de dag dat het Uur aanbreekt zullen de boosdoeners zweren dat het niet langer dan een uur geduurd heeft. Zo afgeleid waren zij aan wie de kennis en het geloof gegeven is zeggen: Het heeft voor jullie volgens God's boek tot de dag van opwekking geduurd. Dit is dus de dag van de opwekking! Maar jullie wisten het niet." Koran 30: 55-56

Op die dag wanneer de echte waarheid voor iedereen tevoorschijn zal komen, zullen zij die ongelovig waren, spijt hebben en vol van berouw zijn. Ze zouden wensen dat ze nooit hadden bestaan; maar dan zal er geen ruimte zijn voor een tweede kans op de Dag des Oordeels.

"God heeft de heerschappij over de hemelen en de aarde en op de dag dat het Uur aanbreekt, op die dag zullen zij die zeggen dat het niet waar is, verloren zijn." Koran 45: 27

Samenvatting
Met de gigantische wetenschappelijke vooruitgang van de twintigste eeuw hebben wij ons vertrouwen in de wetenschap en technologie gesteld om al onze problemen op te lossen. Omdat de technologie ons zulke snelle resultaten kan geven is ons geloof in God afgezwakt. Wij richten ons op wereldlijke doelen alhoewel een sterk geloof in God en verantwoordelijkheid met het oog op het Hiernamaals, betere mensen van ons gemaakt zou hebben. We zien het resultaat hiervan in het morele verval dat vele maatschappijen over de hele wereld teistert.
God heeft leiding naar de mensen gestuurd overeenkomstig de omstandigheden die er op dat moment van de geschiedenis speelden. Toen de farao's heersten was magie een zeer populair tijdverdrijf. Toen kwam Mozes -vrede zij met hem- met wonderen van God en versloeg de tovenaars aan het hof van de farao's. De mensen van de tijd van Jezus -vrede zij met hem- hielden zich erg bezig met wonderen op gebied van gezondheid en we zien dat het leven van Jezus -vrede zij met hem- vol was van deze wonderen. Toen Mohammed -vrede zij met hem- leefde, waren de Arabische taal en poëzie in volle bloei. De Koran met zijn duidelijke boodschap werd geopenbaard in de meest eloquente 'poëzie' met een unieke onvergelijkbare stijl.
De Koran is een wonder en een leidraad voor alle tijden, daarom is het alleen maar toepasselijk om te geloven dat het tevens de bron is voor de meest indrukwekkende ontdekking in het tijdperk van de wetenschap.
De wetenschap zou met behulp van de Koran kunnen ontdekken -wat de religie altijd al verdedigd heeft- dat het opstaan uit het graf echt plaats zal kunnen vinden. Er bestaan vele theorieën over de toekomst van het heelal. Ondanks een heleboel kennis zijn wetenschappers niet in staat te bepalen welke ervan werkelijk klopt. Het geloof dat het heelal een doel heeft en de kennis weergegeven in de Koran zou de beste gids kunnen zijn bij het zoeken naar de waarheid. Hopelijk zal moslims een belangrijke rol zijn toebedeeld in de verdere toekomstige ontdekkingen.

Vele koranische verzen omschrijven de Dag des Oordeels.
We leven in een heelal dat zich aan het uitbreiden is vanaf het moment van zijn schepping, miljarden jaren geleden. Zowel de geboorte van het heelal met de Oerknal als de uitbreiding ervan worden omschreven in de Koran. Wetenschappers weten niet of de uitbreiding van het heelal zich eeuwig door blijft zetten of dat het zich op een dag weer samen gaat trekken. Koranische verzen suggereren dat het heelal niet eeuwig door blijft gaan met uitbreiden en dat de Dag des Oordeels zal beginnen met het samentrekken van het heelal. Overeenkomstig bepaalde kosmologische theorieën lijkt het erop dat tijd en zwaartekracht om zullen keren als het heelal zich eenmaal gaat samentrekken. Het omkeren van de tijd zal resulteren in het opstaan uit de graven. In deze tijd zullen we in de teruglopende wereld al het goede en het slechte dat we verricht hebben in ons leven zien.

Het omdraaien van zwaartekracht zal de structuur van de aarde veranderen, zodat het binnenste buiten zal worden gekeerd en het zal transformeren in een gigantische holle bal. Deze gebeurtenis wordt zeer helder in verschillende verzen van de Koran omschreven. Het omdraaien van de zwaartekracht zal de laatste aardbeving bewerkstelligen, vermeld in de Koran.
De omgedraaide zwaartekracht gericht naar het middelste punt van de holle aarde zal een wegsnel-effect hebben op de ruimte. De ruimte in het binnenste van de holle aarde zal letterlijk uiteen worden gereten om openingen of poorten voort te brengen naar hogere dimensies die voorbij ons heelal zijn. Door deze openingen zullen we in staat zijn te ontsnappen aan het in elkaar stortende heelal.
Een ieder zal weggenomen worden om te ontkomen aan het onverbiddelijke effect van het teruglopen van de tijd die ons terug zou kunnen voeren naar het niets, naar de schoten van onze moeders. In de hogere dimensies zullen we oog in oog staan met het oordeel over onze daden en hemel en hel. Uit de Koran komt naar voren dat de timing van de Dag des Oordeels nooit van te voren bekend zal zijn en dat het ieder moment kan komen.
Wat ik echter wil benadrukken is dat de echte kennis aangaande de Dag des Oordeels bij God alleen is.Ik hoop dat dit artikel als een bron van waarschuwing als ook van aanmoediging voor de gelovigen mag dienen. Voor niet-moslims hoop ik dat dit een aansporing is om meer over de islam aan de weet te komen.
Oorspronkelijke titel: " The Physics of Judgement Day".
Auteur: Dr. Mohammed Huma Youn Khan