AANGERADEN DADEN IN DHUL-HIJJAH

Aangeraden daden tijdens de eerste tien dagen van Dhul-Hijjah

Vertaald uit het Engels door Team Moslima.nl


Vasten
Het is soenna om te vasten op de negende dag van dhul-Hijjah (de dag van Arafat), want de profeet (Moge Allah hem zegenen en vrede schenken) moedigde ons om goede daden te verrichten tijdens deze tijd en vasten is een van de beste daden. Allah heeft het vasten voor Hemzelf gekozen, zoals is bevestigd in de hadith Qudsi: "Allah zegt: "Alle daden van de zoon van Adam zijn voor hemzelf, behalve vasten, welke voor Mij is en Ik ben Degene die hem daarvoor zal belonen" (Al Bukhaari).
De profeet (Moge Allah hem zegenen en vrede schenken) vastte op de negende dag van dhul Hijjah.

Takbeer
Het is soenna om te zeggen Takbeer ("Allahu Akbar"), Tahmeed ("Al-hamdu lillah"), Tahleel ("La ilaha ill-Allah") an Tasbeeh ("Subhaan Allah") gedurende deze eerste tien dagen van dhul Hijjah, en om het hardop te zeggen in de moskee, in de straat en overal waar het is toegestaan om God te herinneren en om Zijn naam hardop te zeggen. Het is een daad van aanbidding en een verkondiging van de Grootheid van Allah (verheven is hij). Mannen moeten deze woorden hardop zeggen en vrouwen moeten ze zachtjes opzeggen.
Allah zegt (wat vertaald betekend):
"Opdat zij van hun voordeel (d.i. de beloning in het Hiernamaals) getuigenis afleggen en de naam van Allah uitspreken gedurende de vastgestelde dagen over het vee waarvan Hij hen heeft voorzien (om te offeren)….." Koran: 22:28

Het verrichten van Hajj en Umrah (grote en klein bedevaart naar Mekka)
Een van de beste daden die men kan doen gedurende deze tien dagen, is het verrichten van Hajj naar het Heilige Huis van God. Degene die door God geholpen wordt om op Hajj te gaan naar Zijn Huis en die alle rituelen zoals voorgeschreven verricht, is genoemd in de woorden van de profeet (Moge Allah hem zegenen en vrede schenken): "Een geaccepteerde Hajj brengt niets minder dan de beloning van het Paradijs".

Meer goede daden doen in het algemeen
Goede daden zijn geliefd bij God en zullen een grote beloning brengen van Hem. Diegene die niet in staat is om op Hajj te gaan, moet zichzelf bezig houden, tijdens deze gezegende tijd, met het aanbidden van Allah, bidden (Salaat), Koran lezen, God gedenken, smeekbedes doen (du'aa), geven aan goede doelen, zijn ouders eren, de familiebanden aanhalen, de goede dingen genieten en de slechte dingen verbieden.

Offeren
Een van de goede daden die iemand dicht tot God brengt tijdens deze tien dagen is het offeren. Zoek een gezond en sterk dier en verzorg het goed, geef geld uit, uit naam van Allah.
De Soenna geeft aan, dat iemand die wil offeren moet stoppen met het knippen van zijn haar en zijn nagels en dat hij niets mag verwijderen van zijn huid, vanaf het begin van de tien dagen tot na dat hij heeft geofferd, omdat de profeet (Moge Allah hem zegenen en vrede schenken) zei: "Als je de nieuwe maan van dhul-Hijjah ziet en wanneer iemand van jullie wil offeren, dan moet hij stoppen met het knippen van zijn nagels en zijn haar totdat hij heeft geofferd". Volgens een andere overlevering zei hij: "Hij moet niets verwijderen (letterlijk, aanraken) van zijn haar of huid". (Door Muslim, met vier isnaads).
Echter, als iemand iets van deze dingen opzettelijk doet, moet hij Allah's vergeving zoeken maar is hij niet verplicht om een (extra) offer aan te bieden ter boete doening, zijn offer zal aanvaard worden.
Wie noodzakelijkerwijs enig haar of nagels moet verwijderen, omdat ze hem schaadden, bijvoorbeeld een gebroken nagel, of een wond op een behaarde plek, moet dit doen en dan is er niets verkeerds aan. De staat van ihraam (gemoedstoestand waarin een pelgrim zich bevindt nadat hij de intentie heeft gemaakt om op pelgrimstocht te gaan) is zo belangrijk, dat het toegestaan is om iemands haar te knippen als het anders schade berokkent. Het is niet verkeerd als mannen of vrouwen hun hoofd wassen tijdens de eerst tien dagen van Dhu'l-Hijjah, omdat de profeet (Moge Allah hem zegenen en vrede schenken) alleen maar het knippen van het haar verbood, niet het wassen.
De wijsheid achter dit verbod, voor degene die wil offeren, om zijn haar niet te knippen enz, is dat deze persoon dan vergelijkbaar kan zijn met degene die zich in de staat van ihraam (gemoedstoestand waarin een pelgrim zich bevindt nadat hij de intentie heeft gemaakt om op pelgrimstocht te gaan) bevinden in sommige aspecten van de verrichte rituelen, en dus dat hij dichter bij Allah komt door het offeren. Dus laat hij zijn haar en nagels met rust tot de tijd komt dat hij heeft geofferd, in de hoop dat Allah hem "compleet" zal redden van het vuur.
Sommige vrouwen delegeren aan hun broeders of zonen, om uit hun naam te offeren, en knippen vervolgens hun haar en/of nagels. Dit is niet correct, omdat de regel van toepassing is voor wie het offer aanbiedt, afgezien van het feit of hij (of zij) de daad delegeert. Het verbod geldt niet voor de gedelegeerde, alleen voor de persoon de het offer aanbiedt, zoals in de hadith is aangegeven. De persoon die offert (slacht) uit naam van iemand anders, om welke reden ook, hoeft zich niet te houden aan dit verbod.
Het verbod lijkt alleen van toepassing voor degene die het offer aanbiedt, niet voor zijn vrouw en kinderen, behalve als iemand van hen uit zijn eigen naam een offer aanbiedt, want de profeet (Moge Allah hem zegenen en vrede schenken) offerde "uit naam van de familie van Mohammed", maar er zijn geen overleveringen die zeggen dat hij zijn familie in die tijd verbood om hun haren en nagels te knippen.
Allah weet het beste.

Oprecht berouw tonen
Een van de meest belangrijke dingen die men moet doen tijdens deze tien dagen is oprecht berouw tonen aan God en om alle soorten ongehoorzaamheid en zonden op te geven. Berouw tonen betekend terug te keren tot God en om afstand te doen van alle daden, openlijk en in het geheim gedaan, die Hij afkeurt.
Deze daden onmiddellijk op te geven en vastberaden te zijn om ze nooit meer te herhalen, maar om stevig vast te houden aan de Waarheid door te doen waar God van houd.
Als een moslim een zonde begaat, moet hij zich haasten om berouw te tonen, zonder te wachten, ten eerste omdat hij niet weet wanneer hij zal sterven, ten tweede omdat een slechte daad kan leiden naar een volgende.
Berouw tonen in speciale perioden, is erg belangrijk want in de meeste gevallen zijn de gedachten van de mensen toch al bezig met het aanbidden, zij zijn erop gebrand om goed te doen, wat leidt naar het herkennen van hun zonden en het gevoel van spijt over het verleden.
Berouw tonen is ten alle tijden verplicht, maar wanneer een moslim oprecht berouw combineert met het doen van goede daden tijdens gezegende dagen, is dit een teken van succes, insh-Allah.
God zegt (wat vertaald betekend):
"Maar hij, die berouw heeft, gelooft en goed doet, zal waarschijnlijk tot de geslaagden behoren." Koran 28:67
De moslim moet zich ervan verzekeren dat hij geen enkele van deze speciale gelegenheden mist, want de tijd verstrijkt snel. Laat hij zichzelf voorbereiden om goede daden te verrichten welke hem een beloning zullen brengen, voor wanneer hij die het meest nodig heeft (tijdens de Dag de Oordeels), want hoeveel beloning hij ook ontvangt, hij zal ontdekken dat het minder is dan hij nodig heeft.
De tijd van vertrek is dichtbij, de reis is angstaanjagend, misvattingen zijn wijdverspreid, de weg is lang, maar God is altijd waakzaam en tot Hem zullen wij terugkeren en aan hem zullen wij rekenschap afleggen.
Zoals de Koran zegt (wat vertaald betekend):
"Wie ter grootte van een atoom goed deed, zal dit aanschouwen.
En wie ter grootte van een atoom kwaad deed, zal ook dat aanschouwen."

Koran 99:7-8

Er is zoveel te bereiken, dus maak het meeste van de gelegenheid die deze onschatbare en onvervangbare tien dagen biedt. Haast je om goede werken te verrichten voordat je sterft, voordat je je eigen nalatigheid en je falen, om te handelen, betreurt. Voordat je gevraagd wordt om terug te keren naar een plaats waar gebeden niet meer worden verhoort, voordat de dood tussen de hoopvolle persoon en de dingen waar hij op hoopte komt. Voordat je met je daden vast zit in je graf.
O, jij wiens hart donker is als de nacht, is het geen tijd dat jouw hart gevuld wordt met licht en mild wordt? Stel jezelf open voor de zachte wind van jouw Heer's barmhartigheid gedurende deze tien dagen. Want God zal, wie Hij wil, aanraken met deze zachte wind, en wie er door aangeraakt is, zal gelukkig zijn op de Dag de Oordeels.
Moge God onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.