LIEFDE VOOR ALLAH

De liefde voor Allah
Uit: Islam Q&A (www.islam-qa.com)
Vertaald door: Team Moslima


Alle lof komt Allah toe

Ibn Al-Qayyim (moge Allah mededogen met hem hebben) zegt:
Er zijn vier soorten liefde, waartussen we onderscheid moeten maken, en diegenen die dwalen doen dit omdat zij dit onderscheid niet maken.
De eerste soort is de liefde voor Allah, maar dit alleen is niet voldoende om een persoon te redden van de straf van Allah en om Zijn beloning te verdienen.
De tweede soort is houden van datgene waar Allah van houdt. De meest geliefde persoon bij Allah is degene die het meest correct en meest toegewijd is in dit soort liefde.
De derde soort is de liefde omwille van Allah, welke één van de onontbeerlijke onderdelen is van het houden van datgene waarvan Allah houdt (zie 2e soort). Iemands liefde voor datgene waar Allah van houdt kan niet compleet zijn totdat hij ook omwille van Allah van iets houdt.
De vierde soort is de liefde voor iets naast Allah, en deze liefde heeft te maken met afgods verering.

Iedereen die van dingen/personen houdt naast Allah, maar niet omwille van Allah, heeft dat ding en/of die persoon genomen als mededinger van Allah. Dit is de liefde van de afgoden dienaren en is afgodsverering.
Er is ook nog een vijfde soort liefde, welke niets te maken heeft met dit onderwerp, zoals de liefde van een dorstig persoon voor water of van een hongerig persoon voor voedsel, of de liefde voor slaap of de liefde voor je echtgenoot en kinderen. Hier is niets verkeerds aan, behalve wanneer het een persoon afleidt van de aanbidding van Allah en het hem weghoudt van de liefde voor Hem.

Allah zegt:
“O, gij die gelooft, laat uw rijkdommen en uw kinderen u niet afleiden van de gedachtenis aan Allah. En wie dat doet behoort tot de verliezers”. Koran 63:9
“Mensen die noch door handel noch door zaken achteloos worden om Allah te gedenken……” Koran 24:37

Al-Jawaab al-Kaafi (moge Allah genade met hem hebben) zegt over dit onderwerp:
Het onderscheid tussen van iets houden omwille van Allah en het houden van iets naast Allah, is één van de meest belangrijke verschillen. iedereen is verplicht dit onderscheid te maken.
Het houden van iets omwille van Allah is een teken van perfectie van het geloof, maar het houden van iets naast Allah is de essentie van afgoderij (shirk). Het verschil tussen deze twee is, dat de liefde van een persoon omwille van Allah verbonden is met zijn liefde voor Allah zelf. Wanneer deze liefde sterk wordt in zijn hart, zal deze liefde hem voorschrijven om te gaan houden van dat waar Allah van houdt.
Wanneer hij houdt van datgene waar zijn Heer van houdt, en houdt van hen die de vrienden van Allah zijn, is dat de liefde omwille van Allah.
Dus houdt hij van Zijn boodschappers, Profeten, engelen, nabije vrienden, omdat Allah van hen houdt en zal hij diegenen haten die hen haten, omdat Allah deze mensen haat.
Het teken van liefde en haat omwille van Allah is, dat deze haat voor degene die Allah haatten, niet zal omslaan in liefde, slechts omdat deze persoon hem goed behandeld, hem een dienst verleend of hem in iets tegemoet komt.
Andersom zal zijn liefde voor degene die Allah lief heeft, niet zomaar omslaan in haat als deze persoon iets doet dat hem shockeert of pijn doet. Men weet niet wat de achtergrond kan zijn van de daden en intenties. Deze persoon kan het per ongeluk of met opzet hebben gedaan, in gehoorzaamheid aan Allah, of omdat hij denkt dat het zijn plicht is. Deze persoon kan een zondaar zijn, die in de toekomst misschien berouw toont en zijn zonden zal opgeven.

De gehele religie draait om vier principes:
Liefde en haat (en daaruit voortvloeiend ) handeling en onthouding.
De persoon die liefheeft, haat, handelingen verricht en zich van zaken onthoudt, alleen omwille van Allah, heeft zijn geloof geperfectioneerd.
Zodat:
- Wanneer hij lief heeft, hij omwille van Allah lief heeft;
- Wanneer hij haat, hij omwille van Allah haat;
- Wanneer hij iets doet, hij dit doet omwille van Allah en
- Wanneer hij zich onthoudt van iets, hij zich onthoudt omwille van Allah.
Als iemand gebrekkig is in bovengenoemde categorieën, dan is hij gebrekkig in zijn geloof en zijn toewijding.
Dit staat in tegenstelling tot de liefde voor dingen naast Allah, welke bestaan uit twee soorten:
De eerste staat lijnrecht op het principe van Tawhied (de Eenheid van Allah) en is Shirk (afgoderij). Dit is zoals de de liefde van de afgodendienaren voor hun afgodsbeelden en hun goden.
De tweede is tegengesteld aan de volmaaktheid van oprechtheid en liefde jegens Allah, maar plaatst iemand niet buiten de grenzen van de islam.

Allah zegt:
“Onder de mensen zijn er, die voorwerpen van aanbidding buiten Allah nemen en ze liefhebben, zoals zij Allah behoren lief te hebben…..” Koran 2:165

Deze afgodsdienaren houden van hun beelden en hun goden naast Allah, zoals ze van Allah houden.
Deze liefde en toewijding wordt begeleid door angst, hoop, aanbidding en smeekbedes.
Deze liefde is pure afgoderij (shirk) en dat is iets wat Allah niet vergeeft!
Geloof kan niet volmaakt zijn, tenzij iemand deze afgoden ziet als vijanden en ze intens haat ......
(Opmerking van de vertaler: Met afgoderij wordt ook bedoeld: het liefhebben van status, geld en bezit zoals auto’s, huizen etc.)

Dit is de boodschap waarmee Allah al zijn boodschappers heeft gestuurd en die in al zijn boeken onthuld werd. Hij heeft de hel gemaakt voor de afgodsdienaren die deze mededingers liefhebben, en Hij heeft het Paradijs gemaakt voor diegenen die tegen hen strijden en hen beschouwen als vijanden omwille van Hem en om Zijn Genoegen te verdienen.
Iedereen die iets aanbidt, van de omgeving van De Troon (van Allah) tot in de diepste lagen van de aarde, en een god en een ondersteuner aanneemt naast Allah, en andere wezens deelgenoot van Hem maakt in de aanbidding, zal verloochend worden door dit voorwerp van zijn aanbidding, op het moment dat hij dit meest nodig heeft (dat is op de Dag van het Oordeel).
De tweede soort is de liefde voor dingen die Allah aantrekkelijk heeft gemaakt voor de mensen, zoals mannen/vrouwen, kinderen, goud, zilver, mooie raspaarden, vee en goede bouwgrond.
Mensen houden hiervan met een soort van begeerte, zoals de liefde van een hongerig persoon naar voedsel en van een dorstig persoon naar water.

Deze liefde kan weer worden opgedeeld in drie soorten:
1) Wanneer iemand van deze zaken houdt omwille van Allah en als een middel ziet om Allah te gehoorzamen, dan zal hij hiervoor beloond worden, het zal worden geteld als een deel van de liefde omwille van Allah en een middel om nader tot Hem te komen. Men zal er steeds plezier in blijven vinden.
Dit is hoe de beste van de schepselen (dat is onze profeet, vrede en zegeningen zijn met hem) was, voor wie vrouwen en parfum geliefd waren gemaakt in deze wereld, en zijn liefde hiervoor hielpen hem om nog meer van Allah te houden en om Zijn boodschap te kunnen verspreiden en om Zijn geboden te kunnen gehoorzamen.
2) Wanneer iemand hiervan houdt, omdat het bij zijn natuur past en bij zijn wensen, maar wanneer hij er geen voorkeur aan geeft boven dat waar Allah van houdt en dat Hem behaagd. Wanneer hij deze zaken krijgt vanwege zijn natuurlijke genegenheid, dan vallen ze onder het hoofdstuk van zaken, welke zijn toegestaan. Hij zal er dan niet voor worden gestraft, maar in zijn liefde voor Allah en omwille van Allah zal hij enigszins verzaken.
3) Wanneer het zijn enige doel in het leven is deze zaken te krijgen, en hij er voorkeur aan geeft boven dat waarvan Allah houdt en wat Hem behaagd, dan doet hij zichzelf tekort en volgt hij zijn eigen begeerte.

De eerste van deze soorten liefde is van de saabiqoen (degenen die bij de besten behoren in de islam), de tweede is de liefde van de muqtasidoen (degenen die gemiddeld zijn) en de derde soort liefde is de liefde van de dzaalimoen (de onrechtplegers, de zondaren).
Al-Rooh by Ibn al-Qayyim, 1/254.
Moge Allah onze Profeet, vrede zij met hem, zegenen.