UITLEG BEDEVAART EN OFFERFEEST

Uitleg: De bedevaart (Hajj) en het Offerfeest (Ied-al-Adha)


Vertaald uit: Islamicity "Hajj Intro For People Of Other Faith"
Door: Team Moslima.nl


Islam kent twee grote religieuze feesten, de eerste volgt na het volbrengen van de vastenmaandRramadan: genaamd Ied al Fitr.
De tweede grote Islamitische feestdag wordt gevierd gedurende de tijd van Hajj (jaarlijkse pelgrimstocht naar Mekka in Saudi Arabië) Deze gebeurtenis vind plaats in de maand Dhul-Hijjah, de twaalfde en laatste maand van de Islamitische maankalender, het hoogtepunt tijdens de pelgrimstocht is de feestdag die bekent staat als Ied al Adha (het offerfeest).

De pelgrimstocht (hajj) bestaat uit verschillende ceremonies, die de essentiële inhoud van het Islamitische geloof symboliseren en die aan de beproevingen van de profeet Abraham (vrede zij met hem) en zijn familie herinneren. Meer dan twee miljoen Moslims verrichten de pelgrimstocht jaarlijks en de rest van de meer dan anderhalf miljard Moslims (2,1 miljard in 2012 ) vieren wereldwijd de feestdag (het offerfeest) in huiselijke kring.

Abraham
Abraham is een persoon geëerd door zowel Moslims, Joden en Christen, als een rechtschapen man die meer dan vierduizend jaar geleden leefde. Zijn verhaal kan zowel in de Bijbel als ook in de Koran terug gevonden worden. Abraham wordt gezien als de vader van monotheïsme of "Het geloof in één God" die een persoonlijke relatie met zijn Schepper zocht. Hij verliet zijn geboortestad Ur in Mesopotamië om zich te distantieren van zijn volk, dat zich inliet met afgoderij. Uiteindelijk kwam hij met zijn familie terecht in Egypte. Later, bracht hij een van zijn vrouwen, Hajar, en hun zoontje Ismael naar een dorre vallei in Arabië en liet hij hen daar achter, nadat God hem had beloofd om voor hen te zorgen.

Hajar, die bezorgd was om haar baby, begon in de omgeving te zoeken naar eten en water. Volgens de Koran, ontstond er als antwoordt op Hajar’s gebeden, als bij een wonder een bron aan de voeten van Ismael. (de Zam-zam bron).
Hajar klom om nabije heuvels om te zoeken naar voedsel en om aan de horizon uit te kijken naar karavanen. Uiteindelijk stopten passerende handelaren in de vallei en ze vroegen Hajar’s toestemming om hun kamelen te laten drinken.

In de loop van de tijd besloten de handelaren zich te vestigen in de kleine vallei, uiteindelijk groeide deze nederzetting uit tot de stad Mekka. Abraham kwam van tijd tot tijd terug om Hajar en Ismael te bezoeken. Toen Ismael ongeveer 13 jaar was, bouwden zij (Abraham en Ismael) samen de Ka'ba, een lege kubusvormig gebouw, speciaal opgedragen aan het aanbidden van de Ene God.

Uiteindelijk was Mekka een belangrijke handelspost geworden in de tijd van de profeet Mohammed (vrede zij met hem), vijf en twintig honderd jaar later

De bedevaart
Ter herinnering aan de beproevingen van Abraham en zijn familie in Mekka (waaronder ook Abrahams intentie om zijn zoon op te offeren in antwoord op God’s bevel), maken Moslims ten minste één maal in hun leven, een pelgrimstocht naar de heilige stad.

De pelgrimstocht (hajj) is een van de "vijf zuilen" van de Islam en daardoor een essentieel deel van een moslim’s geloofsbelevenis en praktische handelingen.

De vijf zuilen bestaan uit:

1) Het aanvaarden van de Ene God
2) Vijf dagelijkse gebeden verrichten
3) Het vasten tijdens ramadan
4) Het betalen van armenbelasting
5) Het verrichten van de pelgrimstocht naar Mekka (indien mogelijk).

Moslims vanuit de gehele wereld, reizen naar Mekka (in het tegenwoordige Saudi Arabië). Voordat ze aankomen in de heilige stad, zullen moslims zich geestelijk gaan voorbereiden op de pelgrimstocht en zich in een staat van inwijding bevinden, dit noemt men ihram. Zij zullen al hun wereldse kleding afleggen en zich hullen in simpele pelgrimsgewaden. Twee losse (niet genaaide) doeken voor mannen en een simpele witte jurk met sjaals voor vrouwen. De witte kleding is symbolisch voor de menselijke gelijkheid en eenheid voor God. Geld en status zijn niet langer belangrijk voor de pelgrims, de gelijkheid van alle mensen in de ogen van God wordt van het hoogste belang.

Als de moslims in Mekka aankomen, verrichten ze een eerste tawaf, dit is een ronde, tegen de klok in processie, rond de Ka’ba (het kubusvormige gebouw, zie foto boven).
Gedurende deze rondgang reciteren ze "Labbayka Allahumma Labbayk," dit betekend: "Hier ben ik, tot uw dienst, O Allah, hier ben ik".

De tawaf is bedoeld om elke moslim’s bewustzijn wakker te schudden dat God het centrum is van hun realiteit en de bron van alle betekenis in het leven. En dat elke persoon’s identiteit ontstaat vanuit de deelname aan de gemeenschap van moslim gelovigen, genaamd de ummah.

Pelgrims verrichten ook de sa’i, dat is zeven keer heen en weer rennen tussen twee kleine heuvels Saf en Marwah. Dit symboliseert het verhaal van Hajar’s wanhopige zoektocht naar water en voedsel, welke zowel in de Bijbel als in de Koran wordt verteld.

Vervolgens, op de eerste officiële dag van de pelgrimstocht (8 Dhul-Hijjah) reizen de twee miljoen pelgrims een paar kilometers naar Mina en zetten daar hun kamp op. Vanuit Mina, reizen de pelgrims de volgende dag naar Arafat, waar ze de hele dag doorbrengen met bidden en het maken van smeekbeden. Die avond, verhuizen de pelgrims naar een kamp bij Muzdalifa een plaats tussen Mina en Arafat. Alle plegrims dienen het Fajr-gebed in Al-Muzdalifah te verrichten, behalve de zwakken en de vrouwen.
Vrouwen die met hun man zijn, mogen beiden Muzdalifah verlaten in de tweede helft van de nacht, dat is na 00.00 uur
Het is een innovatie om de hele nacht wakker te blijven en de tijd door te brengen met gebed.
De pelgrim dient te gaan slapen tot het Fajr-gebed)

Dan op 10 Dhul-Hijjah, keren ze terug naar Mina en gooien zeven steentjes naar een stenen pilaar. Tijdens het stenigen spreekt men de Takbeer uit en doet dit op een rustige wijze zonder woede en kracht . Dit symboliseert Abraham, die stenen naar de duivel gooide toen hij Abraham wilde afhouden van zijn besluit om zijn zoon te offeren. Dan offeren (dat kan zijn persoonlijk, of dat iemand in zijn opdracht dat voor hem doet) de pelgrims een schaap (of men deelt met zes anderen een kameel of een koe), net zoals Abraham, die van God een schaap ontving om te offeren in plaats van zijn zoon. Het vlees van het schaap wordt verdeeld onder familie en vrienden en de armen en behoeftigen in de gemeenschap.

Na het offeren, gaan de pelgrims terug naar Mekka om de formele ceremonies te beëindigen door een laatste tawaf (tegen de klok in lopen, rond de Ka’ba) en sa’i (zeven keer heen en weer rennen tussen twee kleine heuvels Saf en Marwah) te verrichten. Na de tawaf is het gebruikelijk om uit de Zam-zam bron te drinken.

Moslims geloven dat de rituelen van de hajj ontworpen zijn door God en aan ons geleerd zijn door de profeet Mohammed (vrede zij met hem). Moslims geloven dat vanaf de tijd van Adam, er duizenden profeten zijn geweest, waarvan enkelen bij naam bekend, Noach, Abraham, Mozes, Jezus en David, en dat Mohammed de laatste van de profeten van Allah was.

De pelgrimstocht is ontworpen om bewustzijn voor God te ontwikkelen en om een gevoel van spirituele verheffing te bewerkstelligen. Ook gelooft men dat dit een gelegenheid biedt om vergeving van zonden te zoeken, die zich hebben opgestapeld gedurende iemands leven.

Profeet Mohammed (vrede en zegeningen met hem) heeft gezegd, dat een persoon die de hajj goed verricht "terug zal keren als een pasgeboren baby (vrij van alle zonden)".

De pelgrimstocht geeft moslims van de hele wereld, van verschillende kleuren, talen, rassen en volken, de kans om samen te komen in de geest van universele broederschap en zusterschap om samen de Ene God te aanbidden.

Ied al Adha (het offerfeest)
Hoewel alleen de pelgrims in Mekka volledig deel kunnen nemen aan de hajj, kunnen alle andere Moslim in de wereld met hen samen het Ied al Adha vieren, of te wel het offerfeest. Op de 10e dag van dhul-hijjah, zullen moslims in de hele wereld hun mooiste kleding dragen en een speciaal gebed bijwonen in de ochtend. Gevolgd door een korte ceremonie, waarna ze elkaar omarmen. De officiële traditionele feestbegroeting is "Ied Moebarak" dit betekend "gezegend feest" Vervolgens bezoeken de mensen elkaar thuis en eten samen speciale feestgerechten, drankjes en hapjes. Kinderen krijgen cadeautjes en snoep op deze feestelijke dag.

In aanvulling, zoals de pelgrims in Mekka doen, slachten (zij die het kunnen betalen) een dier (meestal een schaap), als symbool voor Abraham’s offer. Het vlees wordt verdeeld voor consumptie onder de familie, vrienden en onder de armen en behoeftigen. Eveneens kan men tegenwoordig geld geven aan speciale Moslim-instellingen die met dat geld in de arme landen een dier laten slachten.

Het Ied al Adha is een grote religieuze gebeurtenis in het leven van Moslims. Meestal wordt in de verschillende gemeenschappen dit feest verschillende dagen achtereen gevierd.

"En onder de heilige tekenen van Allah hebben Wij voor u de offerkamelen aangewezen. In hen is er veel voordeel voor u. Spreekt daarom de naam van Allah over hen uit terwijl zij in rijen staan opgesteld. En wanneer ze op hun zij neervallen, eet er van en voedt de rijken en de armen. Aldus hebben Wij hen aan u dienstbaar gemaakt, opdat gij dankbaar moogt zijn. Hun vlees noch hun bloed bereikt Allah, doch uw godsvrucht bereikt Hem. Aldus heeft Hij hen aan u dienstbaar gemaakt, opdat gij Allah moogt verheerlijken wegens hetgeen waartoe Hij u heeft geleid. En geef blijde tijding aan de goeden". Koran 22: 36-37


Moge Allah mij vergeven als ik fouten heb gemaakt bij het vertalen.