Home/ Nieuwe Zusters/ Moslim worden
SALAAT

Hoe verricht je het gebed

Oorspronkelijke tekst uit: Mas'ud Sabry's "The pillars of Islam"
Bewerkt door Team Moslima


Een van de vijf zuilen is het verrichten van het gebed, vijf maal per dag.
Ieder gebed bestaat uit een aantal Raka'at (vast onderdeel) die een vast patroon van bewegingen en woorden volgen.
Het tijdstip voor de gebeden is afhankelijk van de stand van de zon en kan tegenwoordig on-line gevonden worden.

Het aantal raka'at dat men doet voor ieder gebed:
- Twee raka'at bij het ochtendgebed (soebh);
- Vier raka'at bij het middaggebed (doehr);
- Vier bij het namiddaggebed (asr);
- Drie bij het zonsondergangsgebed (maghrib) en
- Vier raka'at bij het avondgebed ('ishaa).

Waaruit bestaat een raka'at
- Takbir
- het reciteren van Sura Al-Fatiha
- het reciteren van een twede Sura
- ruku' (buigen met de handen op de knieeen)
- het weer rechtop staan na de ruku
- Sujud (zich ter aarde werpen)
- rechtop gaan zitten na de Sujud
- De tweede Sujud
- Tashahhud (alleen na de tweede en de laatste raka'at in het gebed)
- Salaam (de eindgroeting, alleen ter afsluiting van het volledige gebed)

De Iqaamah
(de oproep tot gebed)
Wanneer een moslim van plan is het gebed te verrichten, verricht men eerst de kleine wassing (Woedoe) en spreekt daarna de Iqaamah uit, zeggende:

"Allahoe akbar. Allahoe akbar. Asjhadoe allaa ilaaha illa Allah. Asjhadoe anna muhamaddan rasoeloe -llaah.
Hayya 'alaa s-salaat, hayya 'alaa l-falaah. Allahoe akbar, Allahoe akbar". Laa ilaaha illa Allah".


(Allah is de grootste. Allah is de grootste. Ik getuig dat er geen god is dan Allah.
Ik getuig dat Mohammed Zijn gezant is. Komt tot het gebed, komt tot voorspoed.
Allah is de grootste, Allah is de grootste. Er is geen god behalve Allah).

De openings-takbierah (zeggen "Allah is de grootste").
Stap op het gebedskleed, gezicht richting Mekka,
Hef de handen op tot aan de schouders en zeg:
"Allahoe akbar" en neem je voor om het gebed te beginnen (Nieyah = intentie).

Het reciteren van Al Fatiha (het openings vers)
Men legt de rechterhand over de linkerhand en plaatst ze beide op de borst.
Dan zegt men al-Fatiha op, gevolgd door wat andere ayaat (verzen) of een korte soera (hoofdstuk uit de Koran). Dit wordt gedaan tijdens de eerste twee raka'at van ieder gebed.

"Bismillah ar Rahman ir rahiem;
Alhamdoe lilahi rabbil alamien;
Ar Rahman ir rahiem;
Maliki yauwmiddien;
Iyyaka na' aboedoe wa iyyaka nasta' ien;
Ih dienassiratal moestaqiem;
Siratal ladziena an 'amta aleyhiem;
Ghairil maghdoebie aleyhim;
Walad daalien;
Amien"

(In de naam van Allah; de Barmhartige, de Genadevolle;
Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden;
De Barmhartige, de Genadevolle;
Meester van de dag des Oordeels (de laatste dag);
U alleen aanbidden wij en U alleen vragen wij om hulp;
Leid ons op het rechte pad;
Het pad van diegenen aan wie U Uw gunsten hebt geschonken;
Niet dat van diegenen op wie U vertoornd bent;
Noch dat der dwalenden;
Amien.)

Roekoe (voorover buigen)
Na het reciteren van de Koran zegt men: "Allahoe akbar" en buigt voorover terwijl men de handen op de knieën plaatst. Men zegt dan drie keer: "Soebhaan rabbie l-'aziem" (geprezen zij mijn Heer, de Geweldige).
Daarna gaat men weer rechtop staan en zegt: "Sami'a Allahoe liman hamidah. Rabbana wa laka l-hamd" ( moge Allah degene die Hem prijst verhoren. Onze Heer, U komt alle lof toe!).

De eerste sadjdah (ter aarde werping)
Daarna heft men de handen weer op, zegt Allahoe Akbar en gaat direct daarop naar beneden om neer te knielen voor de sadjdah. Bij de sadjdah raken het voorhoofd, de neus, de handpalmen, de knieën en de voeten de grond, en zegt drie keer:
"Soebhaana rabbi al-a'laa" (geprezen zij mijn Heer, de Allerhoogste).
Daarna komt men omhoog, zegt Allahoe Akbar, en blijft op de knieen zitten.

Het stil zitten en dan de tweede sadjdah
Tussen de twee sadjdah's blijft de moslim rustig zitten en zegt (in zichzelf): "Mijn Heer! Vergeef mij en accepteer mijn berouw, want U bent de Meest Genadige, de Allerbarmhartigste". (Dit mag in de eigen taal en hoeft niet in het Arabisch).
Daarna zegt men weer: Allahoe Akbar en maakt nogmaals een sadjdah en zegt weer drie maal: "Soebhaan rabbi al-a'laa" (Geprezen zij mijn Heer, de Allerhoogste) terwijl het voorhoord op de grond rust.
Dan gaat men weer helemaal overeind staan, terwijl men "Allahoe akbar" zegt.
Hiermee begint de tweede raka'ah waarin een moslim dezelfde dingen moet doen als bij de eerste raka'ah.

Tasjahhoed (geloofsgetuigenis)
De tasjahhoed wordt gedaan na de tweede sadjdah van de tweede raka'ah en na de tweede sadjdah van de laatste raka'ah.
Bij de tasjahhoed zit een moslim stil, legt de handen op de knieen en zegt de woorden die erbij horen.

Bij de eerste tasjahhoed (na de tweede raka'ah) zegt men:

"Attahiyyatoe lilahi wassalawatoe wattayyibatoe;
Assalmoe aleyka ayyoehan nabiyyoe;
wa Rahmatoellahi wa Barakatoehoe;
Assalamoe aleyna wa 'ala;
Iebadillahis salihien;

Asjhadoe alla ilaha illallah;
wa asjhadoe anna Moehammadan;
abdoehoe wa rasoeloehoe".


("Alle zegeningen, gebeden en goede daden in het leven behoren toe aan Allah.
Vrede, genade en zegeningen van Allah zijn met jou, oh Profeet.
Vrede zij met ons en met de oprechte dienaren van Allah.

Ik getuig dat er geen god is dan Allah, Hij heeft geen partner.
En ik getuig dat Mohammed Zijn dienaar en Zijn boodschapper is.)

De laatste tasjahhoed (na de laatste raka'ah) wordt op dezelfde manier verricht als de eerste, maar de volgende woorden worden er aan toegevoegd:

"Allahoemma salli 'ala Moehammed;
Wa 'ala ali Moehammed;
Kama salleyta 'ala Ibrahim;
Wa 'ala ali Ibrahim;
Innaka hamiedoem madjied;

Allahoemma bariek 'ala Moehammed;
Wa 'ala ali Moehammed;
Kama barakta 'ala Ibrahim;
Wa 'ala ali Ibrahiem;
Innaka hamiedoem madjied"


("Oh Allah! Verhef Mohammed
en de volgelingen van Mohammed
zoals U Ibrahiem verhief
en de volgelingen van Ibrahiem
U bent de meest-Geprezene, de meest-Wonderbaarlijke.

Oh Allah! Zegen Mohammed
en de volgelingen van Mohammed
zoals u Ibrahiem hebt gezegend
en de volgelingen van Ibrahiem.
U bent de meest-Geprezene, de meest-Wonderbaarlijke")

Tasliem (de eindbegroeting)
Na het afsluiten van de laatste Tasjahhoed (geloofsgetuigenis), draait men het hoofd naar rechts en zegt:

"As-salaamoe 'alaykoem wa rahmatoe-llaahi"
("Vrede zij met u en Allah's erbarmen" )

Dan draait men het hoofd naar links en herhaalt dezelfde woorden:

"As-salaamoe 'alaykoem wa rahmatoe-llaahi"
("Vrede zij met u en Allah's erbarmen" )

Nu is het gebed volbracht.

Na het gebed kan men blijven zitten en nog enige smeekbedes uitspreken.
Dit hoeft niet hardop en kan in de eigen taal.
Vergeet niet dan men Allah alles kan vragen!