DAG DES OORDEELS 1

De natuurkundige aspecten van de Dag des Oordeels (deel 1)

Oorspronkelijke titel: " The Physics of Judgement Day".
Auteur: Dr. Mohammed Huma Youn Khan
Uit: www.ummah.com
Vertaald door Team Moslima.nl


"Wanneer wij gestorven zijn en stof en botten geworden, zullen wij dan opgewekt worden?" Koran 37, vers 16.

We hebben ons zelf niet in leven gewenst noch accepteren wij de dood vrijwillig. Het leven lijkt bijna oneindig, vooral wanneer het goed met ons gaat. Als we bezig zijn met onze dagelijkse drukke bezigheden besteden we nauwelijks aandacht aan de ironische kant van het geheel, namelijk dat alles uiteindelijk tot een einde komt.
Alle grote wereldreligies hechten geloof aan een vorm van leven na de dood. De Dag des Oordeels is één van de fundamentele geloofskwesties voor moslims, christenen en joden. Bij Hindoes worden hun bijna eindeloze reïncarnaties opgevolgd door een uiteindelijke reünie met het hoogste wezen.

Ook al geloven we standvastig in de Dag des Oordeels, alles wat ons geloof kan versterken is uiterst welkom. Laten we in deze context naar het verhaal van de profeet Ibrahim (Abraham, vrede zij met hem) kijken, zoals dat in de Koran wordt weergegeven (in soera 2 , vers 260).
Profeet Abraham wilde weten hoe God leven geeft aan de doden. Hij zei dat hij geloofde dat het de waarheid is, maar hij zou graag wat gerust gesteld willen worden. In antwoord hierop gaf God hem toen een wonder.
Als een grote profeet als Abraham al om geruststelling verzocht, dan hebben wij (simpele mensen) daar wellicht nog meer behoefte aan. Dit is tegenwoordig, daar er vele geloven door de vooruitgang van de moderne wetenschap weerlegd worden, zeer zeker het geval. Moslims mogen hier van geluk spreken want wetenschappelijke ontdekkingen hebben vele onduidelijke koranpassages uitlegbaar gemaakt en nieuwe betekenissen aan weer andere toegevoegd.
De Koran steekt, onder andere vanwege dit punt, met kop en schouders boven de rest van de religieuze boeken uit en toont zich hierbij als dé autoriteit onder de ware geopenbaarde boeken. Er is slechts één versie van de Koran. Het is het enige religieuze boek waarvan zelfs degenen met kritiek op de Islam toegeven dat er niets in veranderd is sinds hij geopenbaard werd aan de profeet Mohammed, vrede zij met hem, zo'n veertienhonderd jaar geleden.
Er zijn vele verzen in de Koran die wetenschappelijke feiten beschrijven die pas in de laatste honderd jaar ontdekt zijn. De verschillende fenomenen worden consistent beschreven. De verzen beschrijven bijvoorbeeld op gedetailleerde wijze ideeën die in overeenstemming zijn met moderne observaties van het heelal. Volgens de Koran komt het leven voort uit water en werd het geschapen in verschillende fasen. Genoemd worden de banen van de zon en de maan en de mogelijkheid van het bestaan van verscheidene andere werelden naast de aarde.
Ook is er de vermelding van hogere dimensies. Het Paradijs en de Hel schijnen buiten dit heelal te zijn gesitueerd en in een andere dimensie te liggen. In dit artikel zou ik willen stellen dat zelfs op dit moment, met onze beperkte kennis, er opmerkelijke overeenkomsten bestaan tussen sommige kosmologische theorieën en de Dag des Oordeels zoals deze in de Koran beschreven wordt. Ik geloof dat de wetenschap in de toekomst deze voorspellingen opnieuw zullen bekrachtigen. Dat is echter niet de enige manier waarop de Dag des Oordeels zou kunnen komen en natuurlijk is de echte waarheid bij God alleen.

"In de naam van God, de Erbarmer, de Barmhartige. Rekent de mens erop dat Wij zijn beenderen niet bijeen zullen brengen? Zeker , Wij zijn in staat om zijn vingertoppen te vormen". Koran 75: 3,4.

Introductie tot kosmologie
Om te begrijpen hoe de toekomst van het heelal in relatie staat met de Dag des Oordeels is het noodzakelijk dat we iets afweten van kosmologie. In de komende bladzijden zullen we er achter komen hoe het heelal ontstond, hoe het er nu voor staat en wat de toekomstige mogelijkheden voor ons in petto hebben. Ons zonnestelsel bestaat uit de aarde en negen (recentelijk nog een nieuwe ontdekt, zodat we op tien uitkomen) andere planeten die in een baan rondom een ster, die wij zon noemen, bewegen.
De zon vormt samen met tweehonderd biljoen andere sterren ons sterrenstelsel de Melkweg.De sterrenstelsels zijn ruwweg gevormd als een schijf, met sterren die erbinnen in rondgaande banen bewegen op verschillende afstanden rondom een grote centrale massa.

"Bij de hemel met zijn banen! Jullie zijn het in wat jullie zeggen oneens. Wie zich laat afleiden wordt door Hem afgeleid" . Koran 51: 7,8,9.

Lichtjaren
De grootheid van het heelal vereist dat de afstanden gemeten worden in 'lichtjaren'. Een lichtjaar is een afstand, afgelegd door het licht in één jaar, bij een snelheid van driehonderd duizend kilometers per seconde. De afstand van de aarde naar de zon is acht minuten bij de snelheid van het licht. Vergelijken we dit met de meest nabijgelegen ster op de zon na, dan is dit vier lichtjaren vanaf de aarde gerekend.
Ons zonnestelsel, de Melkweg, is honderd en vijftig duizend lichtjaren breed. Dit betekent dat wanneer men zich met de snelheid van het licht verplaatst, het honderd en vijftig duizend jaren zal duren voor men van de ene naar de andere kant kan komen. De gemiddelde scheidingsruimten die tussen de verschillende zonnestelsels zitten zijn ongeveer tien miljoen lichtjaren breed. Vele honderd biljoenen van dergelijke zonnestelsels zijn onderdeel van een werkelijk gigantisch onvoorstelbaar groot heelal!

"De schepping van de hemelen en de aarde is groter dan de schepping van de mens, maar de meeste mensen weten het niet." Koran 40: 57.

De terugwijkende zonnestelsels
Wanneer het licht afkomstig uit andere zonnestelsels dan het onze, geanalyseerd wordt, door gebruik te maken van een spectroscoop, constateren we dat het zich in gigantische snelheden van ons af beweegt. Hoe verder een zonnestelsel van ons af gelegen ligt, hoe sneller de snelheid van het zich terug trekken van het licht.
Deze beweging van de zonnestelsels wordt veroorzaakt door het uitdijen van het heelal. Het heelal vond zijn oorsprong in een gigantische explosie, de Oerknal ("Big Bang") genaamd, en heeft zich vanaf dat moment onophoudelijk verder uitgebreid. Het heelal is niet slechts een sfeer van zonnestelsels die van elkaar af snellen, waarbij ze de oneindige leegte van de ruimte binnentreden. Het is te vergelijken met een ballon met een heleboel stippen erop, waarvan elke een sterrenstelsel voorstelt. Het oppervlak van deze ballon, die twee dimensionaal is, vertegenwoordigt al de drie dimensies van ons heelal en breidt zich uit in een hogere dimensie die boven ons voorstellingsvermogen uitstijgt.

De toekomst van het heelal
Het is niet bekend of het heelal zich voor eeuwig uit blijft dijen of dat het zich op een dag samen gaat trekken. In beide gevallen zou de toekomst van alle inwoners ervan ernstig in gevaar zijn. Als de uitbreiding doorzet, dan zal na biljoenen jaren de energie van de zon en de sterren uitgeput zijn en zal alles een koude dood sterven. De andere optie is, als er voldoende massa aanwezig is, dat de zwaartekracht op een dag de uitdijing zal stopzetten, waardoor er een samentrekking in gang gezet zou worden. Een samentrekking zal uiteindelijk resulteren in een zeer hete en benarde situatie, de eindimplosie ("The Big Crunch") genoemd. Dit zal alle levensvormen die wij kennen vernietigen.
Naast de hierboven genoemde deprimerende en ogenschijnlijke doelloze scenario's is er nog een derde mogelijkheid. Sommige natuurkundigen denken dat de tijd zal omkeren wanneer het heelal zich begint samen te trekken. Deze mogelijkheid zou een treffende gelijkenis geven met de koranische beschrijvingen over de Dag des Oordeels. Laten we ons nu richten op de evolutie van het heelal. We zullen er achter komen hoe deze leidt tot het einde, een einde dat hand in hand gaat met een nieuw begin, een begin die wij de Dag des Oordeels noemen.
Het geheimzinnige verbond tussen kosmologie en de koranische openbaring zal voor zich spreken.

De natuurkundige aspecten van de Dag des Oordeels
Voor sommigen in de twintigste en eenentwintigste eeuw heeft wetenschap de plaats van wonderen ingenomen en is religie verworden tot niets meer dan een interessante culturele bezigheid. Wat er doorgaans over het hoofd wordt gezien is het feit dat God degene is die de wetten van het heelal, waarop wetenschap en technologie op gebaseerd zijn, gecreëerd heeft. Natuurkundigen en kosmologen van over de hele wereld werken samen toe naar een beter begrip over de structuur van het heelal. Voor ongelovigen lijkt het heelal een doelloos bestaan te hebben, het lijkt willekeurig in elkaar te steken en nutteloze wetten te kennen. Vanuit het islamitische standpunt bezien echter is het heelal geschapen met een doel en zal het blijven bestaan totdat dit doel bereikt is; dan zal het ophouden te zijn.. …

Er staan veelvuldige nauwkeurige wetenschappelijke feiten in de Koran die zo'n veertien honderd jaar geleden geopenbaard zijn. Voor gelovigen is dit niets meer dan een wonder. De wetenschappelijke waarheden die in de Koran beschreven staan zijn niet meer dan honderd jaar ontdekt. Maurice Bucaille, de auteur van ' De bijbel, de koran en wetenschap' zegt: " Het zou voor ons geen verassing moeten zijn dat men in deze tijd, waarin de wereld geobsedeerd is door de wetenschap, de waarheid over de Dag des Oordeels duidelijk wordt vanwege de wetenschappelijke kennis die de Koran verschaft".

"Wij zullen hun Onze tekenen aan de horizonten en in henzelf laten zien zodat het voor hen duidelijk wordt dat het de waarheid is. Is het dan niet genoeg dat jouw Heer over alles getuige is?".
Koran 41: 53.

Wederopstanding is als het herleven van een verdorde streek
"En God is het die de winden uitzendt die dan wolken opdrijven. Dan drijven Wij ze naar een dode streek en laten de aarde ermee herleven nadat ze dood was". Koran 35:9.

Het opdrijven van wolken en het groeien van planten na het vallen van de regen zijn geen wonderen maar komen tot stand door een reeks aan natuurkundige- en biochemische wetten. De koranische verzen suggereren ook dat herleving na de dood berust op een aantal natuurkundige wetten, waar we ons nu nog niet bewust van zijn. We geloven dat God de schepper is van alle wetten van het heelal.

De Oerknal
Het heelal ontstond biljoenen jaren geleden met een gigantische explosie die wij de Oerknal noemen. Dit wordt in de Koran vermeld in het volgende vers:

"Hebben zij die ongelovig zijn dan niet gezien dat de hemelen en de aarde een samenhangende massa waren? Wij hebben ze toen van elkaar gescheiden en Wij hebben uit water al het levende gemaakt. Zullen zij dan niet geloven?" Koran 21: 30.

De ontdekking van de Oerknal en van het feit dat de oorsprong van leven uit water is, werd gedaan door niet-moslims. In het begin was alle materie en ruimte (hemelen) op één plek (aan één stuk). Daarna werd alles van elkaar gescheiden door wat de natuurkundigen aangeven met de Oerknal ("The Big Bang"). De bewijzen voor de Oerknal zijn zo overstelpend dat het tegenwoordig voor feit wordt aangenomen en niet slechts als theorie wordt gezien.

De uitbreiding van het heelal
Sinds zijn creatie breidt het heelal zich uit. Deze grote ontdekking werd gedaan door Hubble, een astronoom, in het begin van de twintigste eeuw. Het werd bovendien voorspeld door de theorie van relativiteitsleer van Einstein. Het uitbreiden van het heelal wordt duidelijk vermeld in het volgende koranvers:

"De hemel hebben Wij duurzaam gebouwd en Wij breiden het uit". Koran 51: 47.

Het samentrekken van het heelal en het teruglopen van de tijd
Tijd is een van de meest ongrijpbare mysteriën van het heelal. Niemand weet wat tijd werkelijk is. Albert Einstein zei dat tijd datgene is wat we met de klok meten. Bij hoge snelheden gaat tijd langzaam voorbij en bij de snelheid van het licht stopt het in zijn geheel. Tijd heeft een richting, het beweegt zich altijd naar de toekomst. We zien regen uit de lucht vallen, dingen kapot gaan, mensen ouder worden en mensen dood gaan. We zien nooit een glas dat weer heel wordt of iemand terugkomen van de dood. Natuurkundigen als Berty, Thomas Gold en Steven Hawking hebben gesuggereerd dat als het heelal zich begint samen te trekken, de tijd terug zal lopen.
Koranverzen suggereren dat het heelal zich op een dag samen begint te trekken en dat dan de Dag des Oordeels zal aanvangen.

"De dag dat Wij de hemel oprollen zoals een rol voor de boeken opgerold wordt. Zoals Wij de eerste schepping begonnen zijn zullen Wij haar herhalen". Koran 21: 104.

In het bovenstaande vers wordt de samentrekking van het heelal vergeleken met het oprollen van een geschrift. Dat zal zijn wanneer de tijd terug zal lopen. Het teruglopen van de tijd zal bewerkstelligen dat men weer opstaat uit zijn graf en weer tot leven zal komen. Iedere gebeurtenis zal opnieuw geschieden omdat alles ligt opgeslagen in de tijd.

"En er is niets verborgens in de hemel en de aarde of het staat in een duidelijk boek". Koran 27: 75.

Aangezien de geschiedenis van de aarde zich achterstevoren zal afspelen, zullen naties één voor één terugkomen. Alle goede en slechte daden van het individu als ook van de verschillende naties zullen volledig duidelijk worden terwijl de tijd terug loopt.

"En dan zie je iedere gemeenschap neergeknield. Iedere gemeenschap wordt tot haar boek geroepen: 'Vandaag wordt aan jullie vergolden wat jullie gedaan hebben'". Koran 45: 28.

Het terug lopen van de tijd laat mensen zien wat ze vroeger gedaan hebben. Ze zullen geen controle hebben over hun handen, voeten, monden en ogen. Al de goede en slechte dingen die vroeger gedaan zijn zullen opnieuw door hen gedaan worden. In dit opzicht zullen de handen, voeten enzovoort getuigen worden tegen hen ten overstaan van alle engelen en God. Ze zullen niet in staat zijn om welke slechte daad dan ook te ontkennen.

"Op de dag dat hun tongen, hun handen en hun voeten tegen hen zullen getuigen over wat zij deden". Koran 24: 24.
"Wij hebben jullie gewaarschuwd voor een nabije bestraffing op de dag dat de mens kijkt naar wat zijn handen vroeger gedaan hebben en waarop de ongelovige zegt: O wee, was ik maar stof!". Koran 78:40.

Profeten zullen in hun tijd terugkeren als de tijd teruggaat .

"En wanneer voor de gezanten de tijd is bepaald…". Koran 77: 11.

Zie ook Deel 2