ZES GELOOFSOVERTUIGINGEN


De zes geloofsovertuigingen

1) Allah, Eén en Enige God
Een moslim gelooft in EEN GOD, de Allerhoogste en Eeuwige, de Onsterfelijke en Machtige, de Barmhartige en Medelevende, de Schepper en Voorziener.
God heeft noch een vader noch een moeder en hij heeft nooit verwekt. Niets is hem gelijk,
Hij is niet de God van een speciale stam , ras of volk.
God is Hoog en Oppermachtig, maar Hij is dichtbij de rechtschapen en nadenkende gelovigen.
Hij beantwoordt hun gebeden en helpt hen. Hij houdt van de mensen die van Hem houden en Hij vergeeft hun zonden. Hij geeft hen rust, geluk, kennis en succes. God is de Liefhebbende en de Voorziener, de Vrijgevige en de Welwillende, de Rijke en de Onafhankelijke, de Vergever en de Genadige, de Geduldige en de Waarderende, de Unieke en de Beschermer, de Rechter en de Vrede. God's eigenschappen worden genoemd in de Koran.
God heeft de mens geschapen met verstand om te begrijpen, met een ziel en een geweten om goed en rechtvaardig te zijn, met gevoelens en emoties om zachtaardig en menselijk te zijn.
Als we Zijn gunsten zouden proberen te tellen zouden we dat niet kunnen, want ze zijn ontelbaar. In ruil voor alle gunsten en zegeningen, heeft God niets van ons nodig want Hij is Onafhankelijk en Zonder Noden.
God vraagt van ons om Hem te leren kennen, van Hem te houden en Zijn wet toe te passen om wille van ons eigen voordeel en welzijn.

2) Geloven in de Engelen
God noemt de Engelen in de heilige Koran op meer dan negentig plaatsen. Zij hebben ook een belangrijke plaats in de vertellingen van de profeet (vrede zij met hem).
Zij zijn noch man noch vrouw, deze intelligente wezens eten, drinken en slapen niet en zij hebben geen wensen. Ze zijn zo gecreëerd, dat ze altijd gehoorzamen en nooit tegen de Goddelijke opdrachten ingaan, ze worden nooit moe van het aanbidden van God (de Almachtige, de Verhevene).
Iedere engel heeft zijn eigen taak
In een hadith, verteld door Aisha (moge God tevreden met haar zijn), zei de profeet (vrede zij met hem):
“De Engelen zijn gemaakt van licht, de Jinn van vuur, en Adam (AS) van wat aan jou is verklaard (dat is gemaakt uit klei)” (Muslim).
Ofschoon de mens gemaakt is van klei en de Engelen van licht, geeft de Koran toch categorisch aan dat de mens de kroon is van de schepping.
Voor Moslims is het de tweede geloofsovertuiging, geloven in de Engelen, waarvan het aantal oneindig is.
Deze geloofsovertuiging vinden we terug in het Koranvers:
“Het is geen deugd, dat gij uw gezicht naar het Oosten of naar het Westen wendt, maar waarlijke deugd is in hem, die in Allah, de laatste dag, de engelen, het boek en de profeten geloofd ………"
(Al baqarah: 177)

Er zijn Engelen onder ons, maar zij zijn niet zichtbaar voor het menselijk oog. Uitgezonderd de profeten, heeft geen mens de mogelijkheid om Engelen in hun originele vorm te zien.

3) Geloven in de Boodschappers en Profeten van God
Een moslim gelooft in alle Boodschappers en Profeten van God zonder enig onderscheid.
Alle boodschappers waren stervelingen, menselijke wezens, begiftigd met de Goddelijke openbaring en aangewezen door God om de mensheid te onderwijzen.
De Heilige Koran noemt de namen van 25 boodschappers en profeten en verklaart dat er nog anderen waren. Onder de namen die genoemd zijn vinden we: Noach, Abraham, Ismaël, Isaac, Mozes, Jezus en Mohammed (vrede en zegeningen met hen allen)
Ze brachten steeds dezelfde boodschap van een en dezelfde Bron, God: aanbidt slechts Een God en schrijf geen deelgenoten aan hem toe, onderwerp je aan Zijn wil en aan Zijn wet.

4) Geloven in de Dag des Oordeels
Een moslim gelooft in de Dag des Oordeels. Deze wereld, zoals wij hem kennen, zal tot een eind komen en de doden zullen opstaan om hun laatste en eerlijke oordeel te ondergaan.
Op die dag, zullen alle mensen van Adam tot aan de laatste mens herrijzen uit de dood voor de rechtspraak. We zijn verantwoordelijk voor al onze intenties; alles wat we gedaan, gezegd, gedacht en gemaakt hebben, dat alles is nauwgezet bijgehouden en zal op de Dag des Oordeels aan ons getoond worden.
Iemand die in het leven na de dood gelooft zal niet tegen de Wil van Allah handelen. Hij zal altijd in zijn gedachten houden dat Allah al zijn acties ziet en dat de engelen alles vastleggen.
Mensen met goede aantekeningen zullen beloond worden en welkom worden geheten in Allah's Hemel. Mensen met slechte aantekeningen zullen rechtvaardig worden berecht en in de Hel geworpen worden. De werkelijke aard van Hemel en Hel zijn slechts bij Allah bekend, maar zij worden door Allah omschreven in de Koran, in termen zoals voor de mens begrijpelijk is.
Het senario van de Laatste Dag en wat er daarna gebeurt, wordt levendig beschreven in het volgende Koranvers:
" En wanneer de bazuin wordt geblazen zal er die Dag geen verwantschap tussen hen bestaan, noch zal de een naar de ander vragen.
Dan zullen zij slagen, wier schalen zwaar zijn.
Doch zij, wier werken licht zijn - dit zijn degenen die hun ziel benadeelden - zullen in de hel vertoeven.
Het Vuur zal hun gezicht branden en zij zullen er in verschrompelen"
Al Mu’minoon:101-104
Sommige goede daden lijken in het aardse leven niet beloond te zijn, maar ze zullen op de Dag des Oordeels bekend worden gemaakt en volledig worden gecompenseerd.
Mensen, die zonden begaan en Allah negeren en zich te buiten gaan aan immorele activiteiten, oppervlakkig succesvol lijken en welvarend zijn in dit leven, zullen op de Dag des Oordeels volledig zuiver worden berecht.
Wanneer de Dag des Oordeels komt, is alleen bij Allah en Allah alleen, bekend.
Zie ook: Wanneer komt de Laatste Dag

5) Geloven in alle geopenbaarde Boeken
Wordt nog verder uitgewerkt

6) Geloven in Al Qadaa en Al Qadar
Wordt nog verder uitgewerkt